Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ምስ avec Abajad

Abajad
ኣዳላዊAbajad

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 10 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 5 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰሉስ, ቀዳም

ስልጠና ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ መዓልታዊ ህይወትን ኣብ ሞያዊ ህይወትን ብቋንቋ ፈረንሳ ንምስጓም፡ ከምኡ’ውን ባህሊ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ ስልጠና ምሃብ።

ኣብቲ መደብ፡ ኣብ ሰሙን 7 ሰዓታት ትምህርቲ ምስ፤

  • ፈረንሳ ከም ትምህርቲ ቋንቋ ወጻኢ፣
  • ትምህርቲ ፈረንሳ ንስራሕን ሓገዝ ኣብ ምድላይ ስራሕን፣
  • ትምህርቲ ትምህርቲ (ውልቃዊ ደገፍ ብሰብ ሞያ)፣
  • ኣብ መንጎ ባህልታት ዝግበር ዓውደ መጽናዕትታት።

እቲ ስልጠና ንዕለት 4 መስከረም 2023 ክሳብ 28 ሰነ 2024 ይጸንሕ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብዚ ስልጠና ንምስታፍ ግድን፤
- ኣብ ፈረንሳ ትሕቲ 5 ዓመት ምህላው
- ኣብ ይነብሩhabiter les Hauts-de-Seine (92)።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ስልጠና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት መዓልታዊ ህይወት ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርድዳእን ንምርዳእን ይሕግዝ።

እቲ ስልጠና ናብ ዓለም ስራሕ ንምእታው ዝሕግዝ ምስ፤

  • ሞያዊ ስነ-ቓላት ፈረንሳ ምምሃር፣
  • መግለጺ ሕጊ ዕዮ (ሕግታት፡ ሕግታት፡ መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ሞያዊ ኩነታት)፡
  • ጽሑፍ ሲቪ፡
  • ንቃለ መሕትት ስራሕ ምድላው።

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና፡ ክሰርሑ ዝኽእሉ ተማሃሮ፡ ናይ ዕዳጋና ናይ ጀርዲን ወይ ናይ ህንጻ ስልጠና ናይ ምውህሃድ ተኽእሎ ኣለዎም።BTP.

በብጉዳዩ ነፍሲ ወከፍ ዝደለየ ተማሃራይ ኣብ ስልጠና ወይ ስራሕ ንምምዳብ ብጋንታታት ኣባጃድ ብውልቃዊ ምክትታል ተጠቃሚ ክኸውን እዩ።

ተማሃሮ ንTCF ንምምዋል እውን ይቐርብ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ ነዚ ቅጥዒ ici.ክትመልእዎ ኣለኩም ።

ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ምስ ማሕበር ኣባጃድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
hannahhannahተርጓሚ/ሚት
abajadabajadኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
john14john14ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት