Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ናይ ፈረንሳ ፣ ዓውደ መጽናዕታዊ ኣስተምህሮታት ንምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 8 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ን ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ፣ብቋንቋ ፈረንሳ ንዘተን መግለጺን ዝኸውን ኣገባብ ነጻ ዓውደ መጽናዕትታት ኣጋጣሚ እዩ ።

ንሕና ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ብሓባር ብምመሃር፣ ብዛዕባ መሰላትን መዓልታዊ ህይወት ፈረንሳን ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ንላዘብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብምዝርራብ ኣብ ኣፋውን ጽሑፋውን ፈረንሳ ንምምሕያሽ ይከኣል።

  • መሰል ደቂ ኣንስትዮ
  • ማሕበራዊ መሰላት፡ መንበሪ ገዛ፡ ጡረታ፡ ስንክልና...
  • ሲቪላዊ መሰላት፡ መሰል ምድማጽን ካልእን...

ኣገልግሎታትን ማሕበራትን እታ ከተማ ብሓባር ንምርካብ።

ከመይ ንገብሮ?

  • ኢመይል ፡ contact.women.migrations@grdr.org
  • ቴሌፎን ፡ 06 40 52 28 37
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
audrey56audrey56ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
hannahhannahተርጓሚ/ሚት
juliette loezjuliette loezኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ