Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ La prépa métiers Habitat & Humanisme Urgence

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 8 ስሰሙን

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምድላው ፣ ምስልጣንን ንስራሕ ኣብ ሆስፒታል ኣብ (ሞያ ጽሬትን ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራትን )

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 18 jours

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ሞያ - ናይ ጽሬት ስልጠና ምርካብ

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ኢኻ፣ ወረቐት ዘለኩም ምስ እትኾኑን፣ ኣብ Île-de-France ትነብርን ኣብ ሞያ ጽሬትን ጽሬትን ክትስልጥን ትደሊ...ምስ እትኾኑን

ካብ 18 ​​መጋቢት ጀሚሩ ንሞያታት ጽሬትን ጽሬትን (ወኪል ኣገልግሎት ሆስፒታል፡ ወኪል ጽሬት) ዝቕጽል ምድላውና ተጸንበሩ!

እዚ መደብ እንታይ እዩ ?

Habitat et Humanisme Urgence ካብ 18 ​​መጋቢት ጀሚሩ ንሞያታት ጽሬትን ጽሬትን (ወኪል ኣገልግሎት ሆስፒታል፡ ወኪል ጽሬት) ዝቕጽል ምድላውና ተጸንበሩ!

  • 140 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ
  • ቴማዊ ዓውደ መጽናዕትታት ብዛዕባ ስራሕ፣ ስልጠናን ሞያዊ ውህደትን።
  • ብ ደረጃ ውልቂ ንምስራሕ ምኽኣል ወዘተ ። ...

ስለምንታይ?

እቶም ሓፈሻዊ ናይ ዑቕባ ወረቐት ዘክለኩም እሞ ምስዞም ዝስዕቡ ትካላት ምዝጉባት ምስ እትኾኑ። ማለት ኣብ

  • ፈረምቲ ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን (CIR)
  • ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ዝነብር
  • ብ OFII ዝተቐመጠ ሰዓታት ፈረንሳ ዝዛዘሙ
  • ዝተረጋገጸ A1 ደረጃ ፈረንሳ (ብኣፋውን ብጽሑፍን)
  • ኣብ Pôle emploiን/ወይ ኣብቲ ከባቢ ተልእኾን ተመዝጊቡ።

መዓስ ?

ካብ 18 ​​መጋቢት ክሳብ 10 ግንቦት (8 ሰሙን)።

ዝቕጽል ደረጃ ?

ካብ ኢል-ደ-ፍራንስ ወጻኢ መንበሪ ገዛ፣ ስራሕ/ስልጠናን ማሕበራዊ ደገፍን ንምርካብ ዘኽእል ኣብ መንጎ ዞባታት ዝግበር ናይ ምንቅስቓስ መደብና ተጸንበሩ።

ወይ

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ሓደ ካብቲ ናይ ሓባር ሓበሬታ ኣኼባታትና ተመዝገቡ፤
unions d'information collectives :

ረቡዕ 02/14 ሰዓት 10፡30 ቅ.ቀ.
ሰኑይ 02/19 ሰዓት 11 ቅ.ቀ.
ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ፡ urgence.prepametiers@habitat-humanisme.org
ኣዝዩ ዘገድስ!
ተሳትፎ ብነጻን ከማኡ ውን ሰልጠንቲ እናታኸፍሉ ዝስልጥልኑ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣስተውዕሉ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሓባራዊ ቴማዊ ዓውደ መጽናዕትታት ኣቢልካ፡ ንዝቖጽሩ ዘለዉ ሞያታት ክትረክብ ኢኻ፡ ንስራሕ ወይ ናይ ስልጠና ምድላይካ ድማ ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ከተብጽሖ ኢኻ።

እዚ ስልጠና’ዚ ን140 ሰዓታት ዝጸንሕ ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ከተሐይልን ምስ ሞያዊ ሃዋህው ዝተመጣጠነ ስነ-ቓላት ክትመሃርን የኽእለካ።

ብሳላ እቲ መደብ ውልቃዊ ሞያዊ ደገፍ፡ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ብዝበለጸ ክትገልጾ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

  • ረቡዕ 02/14 ሰዓት 10፡30 ቅ.ቀ.
  • ሰኑይ 02/19 ሰዓት 11 ቅ.ቀ.

ንምምዝጋብ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ርኸቡና ፡ urgence.prepametiers@habitat-humanisme.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
thrasosthrasosኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ