Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU RESPE - Sorbonne Université

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 4 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ፓሪስ Paris (5ème) ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምምላስ ስደተኛታት (RESPE) ናይ 400 ሰዓታት ስልጠና ኮርስ ብጠቕላላ ቅድመ-ምድላዋት፤

 • ትምህርቲ ፈረንሳ (ንደረጃ B2 ንምድላው ብድምር 182 ሰዓታት)፣
 • ስራሕቲ,
 • ኣብ ፈረንሳ ንዝካየድ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...
እቲ ስልጠና ን2 ሰሚስተር (9 ወርሒ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ጥሪ ከምኡ’ውን ካብ ለካቲት ክሳብ ግንቦት ዝጸንሕ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦን ዝወሃብ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦን ኣብ ዝካየድ DU RESPE ን156 ሰዓታት ቋንቋ ፈረንሳ ከም ናይ ወጻኢ ቋንቋ ኮርስን 26 ሰዓታት ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፈረንሳ ኮርስን ኣሎ።

ኣብ ሰሙን 16 ሰዓታት ትምህርቲ ኣለካ፣ ካብ ሰዓት 4 p.m ክሳብ 8 p.m.

ንዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማን ንTCFን ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ከምኡ ውን ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድን ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ክትገብሩ፡ ንፈተናታት ክትዳለዉ ኢኹም።

 • ምስ ተምሃሮ ኣብ ሰሙን 2 ሰዓታት ትምህርቲ ምሃብ
 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ሜቶዶሎጂ ኮርስ ኣብ ሰሙን 2 ሰዓታት
 • ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ምብጻሕ
 • 154 ሰዓታት ትምህርቲ ሒሳብ፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ፍልስፍና፡ ኮምፒተር ሳይንስ፡ ስነ-ህይወት፡ ታሪኽ-ጂኦግራፊ (ከከም ዝተመርጸ ኣማራጺታት) ብፈረንሳ።

እቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም ብዛዕባ እቲ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን፡ ብመሰረት ተኽእሎታት ይሓስቡ።

 • ሪዝዩምን ናይ ሽፋን ደብዳቤ ምጽሓፍ ዓውደ መጽናዕቲ
 • ምትእትታዋት ኣገልግሎት ዩኒቨርሲቲ፡ ማሕበራዊ ሓገዝ፡ ኦሬንቴሽን
 • ምምሕዳራዊ ደገፍ ምስ UEE (ማሕበር ስደተኛታት ተማሃሮ)
 • ንመጽናዕቲ ዳግማይ ንኽጅመር ብመወከሲ ሰብ ዝግበር ውልቃዊ ደገፍ።

ብተወሳኺ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ፍጻሜታትን ምውጻእን ምስ ማሕበር ተመሃሮ
 • ትያትር ተዋስኦታትን ናይ ተዋስኦ ክፍልታትን ምስ Théâtre du Rond Point
 • ናይ ስፖርት መሳርሒታት
 • ባህላውን ሳይንሳውን ተግባራት ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ።

ከመይ ንገብሮ?

ነቲ መመልከቲ ድሕሪ ምልኣኽካ፡ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ብኢንተርነት ናይ ፈረንሳ ፈተና ዘለዎ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-suadmin-du-suተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
katarginakatarginaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
darlapmdarlapmተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት