Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU Passerelle - Université Paris Saclay

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 8 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 15 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ተማሃሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ (Sceaux campus) ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ናይ 502 ሰዓታት ዘጠቓልል ኮርስ እዩ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ስልጠና 2 ይጸንሕ ሰሚስተራት (9 ኣዋርሕ)፡ ካብ መስከረም ክሳብ ጥሪ፡ ድሕሪኡ ካብ ለካቲት ክሳብ ግንቦት።

ኣብ ፈረንሳ ውሽጢ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ሳክላይ ኣብ ሴክስ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ ተመልከቱ

ንምንታይከ የዘገድስ?

DU Passerelle (ማእከላይ ደረጃ) ብቐንዱ ጽዑቕ ትምህርቲ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ይህብ። ናይ ቃልን ጽሑፋውን ናይ ምርዳእን ምፍራይን ንጥፈታት (156 ሰዓታት ኣብ ሰሚስተር) ዘጠቓልል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር ብቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ CEFR ክትበጽሕ የኽእለኩም።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF ወይ TCF ምሕላፍ እውን ይከኣል እዩ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ DU Passerelle ተማሃሮ ክኽእሉ እዮም፤

 • ኖት ወይ ምውሳድን ብፈረንሳ ምጽሓፍን፤
 • ብፈረንሳ ተዛረብ፤
 • ጠለባት ኣካዳሚያዊ ስራሕ ምምላእ፤
 • ንሕጹይነቶም ንናይ ዩኒቨርሲቲ ኮርስ የዳልዉ፤
 • ኣብ ስርዓተ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ትምህርቲ ምክያድ።

DUዲ.ዩ.፡ ብዘይካ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፡ ንተማሃሮ፤

 • ብተወሳኺ ባህልን ሕብረተሰብን ፈረንሳ ንምፍላጥ ዝሕግዝ መመላእታ ኮርስ ( ኣብ ሰሚስተር 21 ሰዓታት)፣
 • ከምኡውን ስልጠና ብኣገባብ ዩኒቨርሲቲ (ኣብ ሰሚስተር 21 ሰዓታት)፣
 • ከምኡ’ውን ናይ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክቶምን ኣብ ምድላው ዝሕግዝ ናይ ኦሬንቴሽን፣ ውህደትን ማሕበረ-ባህላዊ ክፉትነትን ዓውደ መጽናዕትታትን ንጥፈታትን (ኣብ ሰሚስተር 40 ሰዓታት) (ናይ ኦሬንቴሽን ዓውደ መጽናዕቲ፣ ሲቪን ምጽሓፍ ናይ ሽፋን ደብዳቤን፣ ምድላው መመልከቲ ፋይላት፣ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ወዘተ.).

እቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

DU ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብ1 ተማሃራይ መምህርን 1 ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር መምህርን ስፖንሰርሺፕ መሰረት ዝገበረ ’ ዩ ። ንተማሃሮ ኣብ ምድላው ፕሮጀክት ዳግመ ምጅማር መጽናዕቶም (ምልላይ ኮርሳት ስልጠና፡ ምድላው ፋይላትን ቃለ መሕትትን)፡ እንተኾነ ግን ኣብ ምውህሃድ ምስ ዩኒቨርሲቲ ይድግፉ።

ኣብ ምሉእ ዓመት ተምሃሮ ብናይ ዲዩ ናይ ምምሃርን ምምሕዳራዊ ጉጅለን እውን ስሩዕ ውልቃዊ ኣኼባታት ብምግባር ኩነታቶምን ፕሮጀክቶምን ይግምግሙ።

እቲ ኣብ ዓመት ዝተፈላለዩ ኣብ መንጎ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ይቐርቡ፣ ምስ ትምህርቲ ፈረንሳ ብዝተኣሳሰር፤

 • ምብጻሕ ቤተ መዘክር፡ ምርኢት ምብጻሕ ወዘተ።
 • ንባህላዊ ቅድመ-ምድላው ከተማ ሴክስ ዑደት ምግባር፣
 • ስፖርትን/ወይ ባህላዊ ዓውደ መጽናዕትታት (ብወለንተኛ ካብ ተዛራባይ ወጻኢን/ወይ ማሕበራት ተማሃሮን ዝምራሕ)

ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ዲዩ ፓሰረልን ካልኦት ዲዩ ናይ ጂን ሞኔ ፋካልቲን ዝተፈላለየ ሽርክነት ክትረኽቡ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin_du_upsaclayadmin_du_upsaclayኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
artanoiartanoiተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት