Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU PEX - Université de Rouen Normandie

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 1 semestre
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 12 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ Rouen

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ከምኡ’ውን ስደተኛታት ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ናይ 210 ሰዓታት DU Passerelle Étudiants en Exil (PEX) ኮርስ፤

  • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት (ብድምር 150 ሰዓታት)፣
  • ንጥፈታት
  • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...
እቲ ስልጠና ን2 ዝጸንሕ እዩ። semesters ፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ፣ ድሕሪኡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሩዋን ኖርማንዲ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> En savoir plus sur le DU Passerelle : voir la fiche Réfugiés.info ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU PEX ናይ ዩኒቨርሲቲ ሩዋን ኖርማንዲ ን 150 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ኮርስ ኣሎትምህርቲ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ድማ ይካየድ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF/TCF ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር DELFን TCFን ክፍሊት ይኽፈሉ።

ስደተኛ፡ ተጠቃሚ ትሕተ-ሃገራዊ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ሓገዝ) ከምኡ’ውን ነቲ ስልጠና ንምዝዛም መንበሪ ገዛ ክህልወካ ይኽእል።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ መግለጺታት ምግባር ክትመሃሩ፡ ንፈተናታት ምድላው...ወዘተ

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

  • 30 ሰዓታት ትምህርቲ ምሃብ
  • ሓባራውን ውልቃውን ኣኼባ ምስ MIO (Mission Information and Orientation)።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ናይ ቅብኣ ዓውደ መጽናዕቲን ካልእ ስነ-ጥበባዊ ንጥፈታትን።
  • ጽቡቕ ግዜ ኣካፍሉ ሓደስቲ ባህልታት ርኸቡ...

ከመይ ንገብሮ?

  • ኩነታት ምዝገባ ፡ ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ንምፍላጥ ናብle site de l'université ብምእታው።
  • ዕለታት መመልከቲ : ዕለታት ዝቕጽሉ ክፍለ ግዜታት ንምፍላጥ ብኢመይል ርኸቡና።
  • Contact : mdl@univ-rouen.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ናይ ምርግጋጽ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-rouenadmin-du-rouenኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት