Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Diplôme Universitaire d'Etudes françaises du Centre Universitaire de Tours

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

1200€ ኣብ ሰሚስተር

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ, ቀዳም

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Tours ቱርስ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ትምህርቲ ንምቕጻል ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) ንሓተቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእል መደብ እዩ።

ስለዝኾነ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማእከል ትምህርቲ ፈረንሳ ንወጻእተኛታት ተማሃሮ (CUEFEE) ዝወሃብ ስልጠና፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ናይ ተግባር ስራሕ ክፍልታት
 • ኣብ ፈረንሳ ንዝካየድ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን ንምህናጽ ዝግበር ሞያዊ ሓገዝ ...
ብምፍላጡ ዘገድስ !
ስልጠና እንተወሓደ ሓደ ሰሚስተር (4 ወርሒ)፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ ዝጸንሕ ስልጠና እዩ።

ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቱርስ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ !
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ ኴንኩም እሞ ደረጃ A2 እንተ በጺሕኩም ፡ ዘለኩም ፋይል ብምጥእራብ ፡ ፈተና ቋንቋ ብምሕላፍን ምስ ኩነታትካ ዘጽንዕ ማሕበራዊ ሰራሕተኛን ምስ ኣብ ፕሮጀክት ዩኒቨርሲቲኻ ዝምዕደካ መምህር CUEFEEን ኣብ ቃለ መሕትት ብምስታፍ ካብ ክፍሊት ምዝገባ ነጻ ምዃን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ስልጠና ኣብ ሓደ ሰሚስተር 240 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኮይኑ .
ኣብ ሰሙን ካብ 6 ክሳብ 8 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወኩም እዩ ፣ ካብ ሰዓት 8ናይ ንግሆ ክሳብ 19 ናይ ምሸት

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ስልጠና ኣብ ምውዳእ CUEFEE TCF ከምኡ’ውን DELF ወይ DALF ኣብ መሻርኽቲ ማእከል ምውሳድ ምሕላፍ እውን ይከኣል እዩ።

ብተወሳኺ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ናይ ተመሃራይ ይህወት እንታይ ከም ይመስል? እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ? እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣሎ?
ኣብ እዋን ክፍሊ ከመይ ጌርካ ኖት ወይ መዘከትና ጽሑፍ ትሕዙ ትወስድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ትኽልሶን፡ ኣቀራርባ ትገብር፡ ንፈተና ትዳሎ ወዘተ ክትመሃር ኢኻ።

 • ከምኡ ውን CUEFEE ካብ ደረጃ B1 ጀሚሩ ብዛዕባ ውህደት ዩኒቨርሲቲ ዝምልከት ኮርስ ይህብ።
 • ካብ ቤት ምኽሪ ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን (MOIP) ዝመጸ ኣማኻሪ ኣብ ቅድሜኹም ኣሎ፣ ብቆጸራ፣ ፕሮጀክት ዩኒቨርሲቲኹም ንምህናጽ ክሕግዘኩም ኣፍልጦ እውን ክትረኽቡ ኢኹም።

ከም ዝፍለጥ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ፣

ኣብ እዋን ስልተና፣ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም ነቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት ከስተንትኑሉ እዮም፡ ብመሰረት ተኽእሎታት።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ ክሕግዙኻ እዮም፣ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ።

 • ቤት ምኽሪ መምርሕን ሞያዊ ውህደትን ክሕብረካን ክመኽረካን ይኽእል እዩ።
 • ምሉኦም ኣባላት CUEFEE ኣብ ኩሉ ስጉምትታትካ የሰንይን ይድግፈፍን እዩ።
 • ኣገልግሎት ማሕበራውን ጥዕናን ዩኒቨርሲቲ (SSU) ንሕቶታትኩምን ድሌታትኩምን ይምልስ: ነርስታት፡ ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮን ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን ክሰምዑኹም ምስ ዝድለ ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።

ኣብ እዋን ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም፡ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ከተመሓይሹ ግን ከኣ ማሕበራውን ባህላውን ህይወት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ከተዋሃህዱ ንላቦ፤

 • ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንስፖርትን ንጥፈታት ጥዕናን (SUAPS) ብሓፈሻ ነጻ ዝኾኑ ሓያሎ ስፖርታዊ መደባት ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት የቕርብ።
 • ባህላዊ ኣገልግሎት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንብዙሓት ባህላዊ ፍጻመታት (ሙዚቃ፡ ሲነማ፡ ትያትር፡ ምርኢታት፡ ዋዕላታት ወዘተ) ብነጻ ወይ ብዝተቐነሰ ዋጋ ክትከይድ ዘኽእለካ ናይ ተማሃራይ ባህላዊ ፓስ (PCE) ይህበካ።
 • CUEFEE Culture Pole ኣብ ናጻ ግዜኻ፡ በይንኻ፡ ምስ ስድራቤትካ ወይ ኣዕሩኽትኻ ክትገብሮም እትኽእል ንጥፈታት ብቐጻሊ የቕርበልካ።

ከመይ ንገብሮ?

መመልከቲኻ ምስ ሰደድካ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-toursadmin-du-toursኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nounouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት