Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ DU Passerelle - ኣብ ስደት ዝርከቡ ተማሃሮ / IEFE - ዩኒቨርሲቲ ፖል-ቫለሪ ሞንትፔልየር 3

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ሞንትፔልየር ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ወይ ዳግማይ ክጅምሩ የኽእሎም።

እዚ ስልጠና(ዚ፤

 • ናይ ቋንቋይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ባህላዊ ዓውደ መጽናዕታት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምቕጻል ወይ ድሕሪ ስልጠና ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጡ!:

እቲ ስልጠና እንተወሓደ ሓደ ሰሚስተር (4 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ወይ ካብ ጥሪክሳብ ግንቦት እዩ ዝጸንሕ ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣንጀ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle - ኣብ ስደት ዝርከቡ ተማሃሮ ናይ IEFE (ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ትምህርቲ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ) - Paul-Valéry Montpellier 3 ዩኒቨርሲቲ ፡ 200 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ካብ 15 ክሳብ 18 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ከምኡውን/ወይ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና ንደ.ወ.ሓ.ት ወይ ዳልፍ ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኴይንኩም ትሕቲ 35 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት ወርሓዊ ክፍሊት ገንዘብ ኣለዎ
(እቲ ክፍሊት መዐቀኒታት፣ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ እዩ)ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ምርካብ እውን ተአኽእሎ ኣለዎ ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣሰራርሓ ክትድህስሱ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን
ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርስ መዘከርታ ብምጽሓፍ ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት
ወጻኢን ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳለዉ እዮም...

 • ኮርስ ኣብ ነጻ ኦዲተር፣
 • ንዕላማታት ዩኒቨርሲቲ ዝኸውን ኮርሳት ፈረንሳ (ካብ B2)
 • ኮርስ መምህራን ዩኒቨርሲቲ (ካብ B2)
 • ...

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ብመሰረት ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ፕሮጀክት ክትሓስብ መሰነይታ ክህልወኩም ይኽእል።

ሰብ ሞያ ሲቪን ናይትተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጥኹም ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙ።

 • ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕቲ፣
 • ውልቃዊ ቃለ መሕትት... የዳልውኹም

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ባህላዊ ምውጻእ፣
 • ስፖርታዊ ንጥፈታት፣
 • ውህደት ሰሙን መወዳእታ...

ከመይ ንገብሮ?

 • ብከመይ ከም ትምዝገቡ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ተወከሱ
 • መዓልታት መመልከቲ : ዓመት ምሉእ ምስ መጸበዪ ዝርዝር፣ ምምራጽ ኣብ ወርሒ ሰነ
 • ርክብ : iefe@univ-montp3.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ተቐባልነት እንተረኺብኩም፣ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
naghamnaghamተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
eliséaeliséaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት