Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU Passerelle Espoir - Université de Poitiers

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, A2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Poitiers ፖይቲየስ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእል መደብ እዩ።

እዚ ናይ 273 ሰዓታት ናይ DU Passerelle HOPE ስልጠና ኮርስ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ንጡፋት ክፍልታ
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...
እቲ ስልጠና እንተወሓደ ን 1 ሰሚስተር (4 ወርሒ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ይወስድ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ስልጠና ዩኒቨርሲቲ ፖይቲየስ ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle Espoir ካብ 272 ክሳብ 274 ሰዓታት ዝወስድ ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ።
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ሰሙን ኣስታት 18 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና (ክፍሊት) እውን DELF/TCF ምውሳድ ይከኣል እዩ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኴንኩም ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድን ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ክትገብሩ፡ ንፈተናታት ክትዳለዉ ኢኹም።

 • "ፈረንሳኛ ንዕላማ ዩኒቨርሲቲ" ዝብል ኣማራጺ (ካብ B2)
 • ትምህርቲ ቋንቋ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ
 • ናይ ደገ ኮርስ (ኣብ C1)

እቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የሙቑኹም።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

 • ዓውደ መጽናዕቲ "ምህናጽ ሞያዊ ፕሮጀክትኩም"
 • ብጉጅለ ድሕሪኡ ውልቃዊ ኣኼባታት ምስ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምርሒ ኣማኸርቲ

ብተወሳኹ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ናይ ትያትር ዓውደ መጽናዕቲ
 • ናይ ሬድዮ ዓውደ መጽናዕቲ
 • ባህላዊ ምውጻእ (ሲነማ፡ ትያትር፡ ቤተ መዘክር...)ምብጻሕ ወዘተ
 • ብተማሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፍቓድ ስፖርት ዝቐርብ ስፖርታዊ ንጥፈታት
 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምብጻሕ

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-poitiersadmin-du-poitiersኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት