Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU FlaViC - Université Paris Cité (IUT de Paris - Rives de Seine)

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ Paris (16ème)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእሎም ።

እዚ ኣብ 380 ሰዓታት ናይ DU Passerelle Français Langue Vivante et Culture (FlaViC) ስልጠና እዚ

 • ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር
 • ኣቀራርባ ቁጠባዊ ትሕዝቶ፡ ሕጋውን ማሕበራውን ኵነታት ፈረንሳ ምርዳእ
 • ስራሕቲምስታፍ
 • ትያትርምዕዛብ
 • ከምኡውንኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...ውዘተ የጠቓልል
ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ስልጠና ን1 ዝጸንሕ እዩ። ሰሚስተር (6 ወርሒ)፣ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ።

እምበኣር ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ናይ ስልጠና ቦታታ ኣለዉ ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ሲተ ሪቭስ ደ ሴን ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ ሓደ ካብኡ እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ኣብ DU FlaViC ን 170 ሰዓታት ዝወሃብ ናይ ፈረንሳ ኮርስ እዩ።
ንሱ ኣብ ሰሙን 3 መዓልታት (ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ረቡዕ)፡ ካብ ሰዓት 9፡30 ናይ ንግሆ ክሳብ 5 ናይ ምሸት ፡ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ ትምህርቲ እዩ ዝዕመም።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ምውሳድ ይከኣል እዩ ።

በዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF B2 ብነጻ ምውሳድ እውን ይከኣል ይኸውን።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ ዘለኩምን ዕድሜኹም ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ድጋፍ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ናይ ምህላው ተኽእሎ ኣሎካ። ከምኡውን መንበሪ ኣብ እዋን ስልጠና ምርካብ ትኽእሉ።

እዚ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሓበሬት ንምርካብ ኣብ ዛዕባታት፡ ህይወት ተመሃራይ ተማሃራይ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ከም ዝውደቡ፡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ከም ዘለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ መወከሲ ወይ ኖት ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ፡ ምድላው ንፈተናታት...ወዘተ ዘተቓለለ እዩ

 • ምስ ተማሃሮን መምህራንን ጽምዲ ምልዛብም ምስራሕን
 • ምስ ተማሃሮ ጽምዲ ምዕማም
 • እንተላይምስ ኣባላት ዩኒቨርሲቲን ተምሃሮን ዝተኻፈለ ምሳሕ ምብላዕ ።

እምበእርከስ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ።

ኣብ እዋን ስልጠና እቲ ፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ዓውዲ፣ ንኹሉ ተማሃራይ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ከም እትሕገዙ ይገብሩ።

 • ንቐጻሊ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ንምድላይ ውልቃዊ መምርሕን ምኽርን ምሃብ
 • ጽላታት ንጥፈታት ወይ ሞያታት ንምርካብ ሰብ ሞያ ምትእትታው
 • ንተማሃሮን መምህራንን ብምርኻብ ናይ ስራሕ ልምምድ ንምግባር ወይ መንገዲ መጽናዕቲ ንምርካብ ዝሕግዝ ዕድላት።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ገለ ካብ ንጥፈታት፤

 • ኣብ ባህላዊ ምብጻሕ (ቤተ መዘክር፡ መናፈሻታት፡ ሓወልትታት ወዘተ)
 • ምክያድ ስፖርታዊ ንጥፈታት (ፒላተስ፡ ሽርክነት ምስ ማሕበር ስፖርት ካቡቡ ወዘተ)
 • ምስ ጂኦግራፊያዊ፡ ዳይረክተራት ዝግበር ዓውደ መጽናዕትታት ምስራፍ
 • ትያትር (ንጥፈት ቋንቋ + ኣብ ዓመት 1 ወይ 2 እዋን ፣ ትያትር ምዕዛብ)
 • ኣብያተ መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲ
 • ኣገልግሎት ጥዕና ናይቲ ዩኒቨርሲቲ
 • ኣገልግሎት ስፖርት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ
 • ኣገልግሎት ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን ዩኒቨርሲቲ
 • ክፍሊ ባህሊ ፣ ከምኡውን ።
 • መግቢ ኣብ ቤት መግቢ ዩኒቨርሲቲ (ኣብ እውን ነጻ ክፍለ ግዜ ሓደ ነጻ መግቢ)

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸልኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-flavicadmin-du-flavicተርጓሚ/ሚት
imaneimaneተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
dary12dary12ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
réfugiéréfugiéተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
sap67sap67ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት