Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle FLE ተማሃሮ ኣብ ስደት / ፈረንሳዊ ትካል - ዩኒቨርሲቲ ኦርሊንስ

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ኦርሊ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ወይ ዳግማይ ክጅምሩ የኽእሎም።

እዚ ስልጠና(ዚ፤

 • ናይ ቋንቋይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ባህላዊ ዓውደ መጽናዕታት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምቕጻል ወይ ድሕሪ ስልጠና ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና እንተወሓደ ሓደ ሰሚስተር (4 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም -ታሕሳስ ወይ ካብ ጥሪ-ግንቦት እዩ ዝጸንሕ ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle FLE ኣብ ስደት ዝርከቡ ተማሃሮ፡ ከከም ደረጃኡ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ካብ 235 ክሳብ 248 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ።

ኣብ ሰሙን ከከም ደረጃኡ ካብ ሰዓት 18 ክሳብ 21 ናይ ትምህርቲ እዋን ትምህርቲ ፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ከምኡ’ውን ናይ ትዕዝብቲ ወይ ወለንታዊ ስራሕ ግዜ፣ ን20 ሰዓታት ዝጸንሕ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና፡ ብኹለን ዩኒቨርሲቲታት ፈረንሳ ኣፍልጦ ዝረኸበ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ይህብ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኴይንኩም ትሕቲ 35 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት ወርሓዊ ክፍሊት ገንዘብ ኣለዎ (እቲ ክፍሊት መዐቀኒታት፣ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ እዩ)ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ምርካብ እውን ተአኽእሎ ኣለዎ ኢኻ።

. ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣሰራርሓ ክትድህስሱ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን
ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርስ መዘከርታ ብምጽሓፍ ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት
ወጻኢን ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳለዉ እዮም...

ኩሎም ተማሃሮ DU Passerelle፡ ደረጅኦም ብዘየገድስ (B1, B2 ወይ C1) ንዕላማታት ዩኒቨርሲቲ ናይ ፈረንሳ ኮርስ ክወስዱ ይኽእሉ።

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ብምዃኑ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታትካ፡ ብዛዕባ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የሰንይኹም።

እዚ መምርሒ ክልተ ክፋላት ዝሓዘ እዩ፤

 • professional workshops : ሰብ ሞያ ዓቕሚ ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፣ ክእለትካ ከተጉልሕን ብዛዕባ ሞያዊ ዕላማ ከተስተንትንን ይሕግዙ።
 • individualized support : ኣብ ስደት ንዝርከቡ ተማሃሮ ኣማኻሪ ምሳኻ ኣብ መደብ ዳግማይ ትምህርት ንምጅማር ይሰርሕን ኣብ መስርሕ ምምልካት ይሕግዘዝኹም ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ንኹሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦርሊንስ ንተማሃሮ ክፉት ዝኾነ ንጥፈታት ብነጻ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ልምምድ ብዙሓት ስፖርታዊ ንጥፈታት (ጂምናዝየም፡ ዮጋ፡ ሳዕስዒት፡ ኩዕሶ ኢድ ወዘተ) ከም ኣካል ኣገልግሎት SUAPSE
 • ኣብቲ ብማእከል ባህሊ ዩኒቨርሲቲ ለ ቦይሎን ዝቐርብ መደብ ናይ ምክፋል ተኽእሎ (ፊልምታት፡ ኮንሰርታት፡ ኣኼባታት-ክትዕ፡ ተዋስኦታት ወዘተ)
 • ሳላ ሓያሎ ማሕበራት ተመሃሮ ምስ ፈረንሳውያን ተማሃሮ ናይ ምርኻብ ዕድል ረኺቡ።

ከም ኩሎም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኦርሊንስ፡ ጸገም እንተጋጢሙካ ዝሕግዙኻ ኣገልግሎታት ትጥቀም፤

 • ቤት ጽሕፈት ሓገዝ፡ ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ተማሃሮ ሓገዝ (ማሕበራዊ፡ ፋይናንሳዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡ ሕክምናዊ ወዘተ)፡ ህጹጽ ድሌታት (ምክፍፋል መግቢ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ወዘተ)፡ ምስ ምቹኣት ሰብ ሞያ ርክብ
 • ልቓሕ ወይ ኮምፒተርን ብሽክለታን ንምግዛእ ሓገዝ ምግባር
 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት።

ከመይ ንገብሮ?

 • ከመይ ጌርካ ትምዝገብ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ክትፈልጥ።
 • ዕለታት መመልከቲ : ቅድሚ 15 ግንቦት ኣብ ወርሒ መስከረም ስልጠና ንምጅማር፣ ቅድሚ 15 ጥቅምቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ስልጠና ንምጅማር
 • ርክብ : scolarite.idf@univ-orleans.fr

ድሕሪ መመልከቲ ምስዳድ፣ ጠለብኩም ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንቃለ መሕትት ዝዕድም ኢመይል ትቕበሉ። እዚ ድማ ፣ምምሃርን ምምሕዳርን ጉጅለ ናይቱ ትካል፣ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳኹም፣ ተበግሶኹም፣ ክፈልጡ የኽእሎም።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦርሊንስ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ተማሃሮ መወከሲት ዝኾነት ኒና ሬንዱሊክ ክትረኽብዋ ድሕር ኣይትበሉ፤

referent.etudiants.exil@univ-orleans.fr

ንዝብል ጽሑፍ ንምርካብ ኣብዚ ጠውዑ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
debodeboተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት