Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU Passerelle - Université Clermont Auvergne

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 25 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ Clermont-Ferrand

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእሎም።

እዚ ናይ 310 ሰዓታት ስልጠና፤

 • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ስራሕቲ,ተግባራት
 • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...ወዘተ ምርካብ
እቲ ስልጠና እንተወሓደ ን 2 ዝጸንሕ እዩ። ሰሚስተራት (9 ወርሒ)፣ ካብ መስከረም ክሳብ ሰነ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክለርሞንት ኦቨርን ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ኣብ DU Passerelle ናይ ክለርሞንት ኦቨርን ዩኒቨርሲቲ፡ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ካብ 222 ሰዓታት ክሳብ 260 ሰዓታት ዝወስድ ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ።

ከከም ደረጃኻ ኣብ ሰሙን ካብ 17 ክሳብ 20 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወኩም እዩ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ምውሳድ የከኣል ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንኩምን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ሓገዝ)ን ነቲ ስልጠና ንምዝዛም መንበሪ ገዛን ክህልወኩም ይኽእል።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ ከመይ ጌርካ ማስታወሻታት ትወስድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ከመይ ጌርካ ትኽልሶን፡ ኣቀራርባታት፡ ንፈተናታት ምድላው ...ይሕብር

 • Module ህይወት ዩኒቨርሲቲ
 • ስፖንሰርሺፕ ብተማሃራይ UCA

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ እሞ ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ኣሰንዮምኻ ብዛዕባ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትካ፡ ከከም ተኽእሎታትካ ይሓስቡ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

 • ኣብ ፕሮጀክት ዩኒቨርሲቲ ብላ ፋብሪክ (ሓላፊ ውህደት፣ ኦሬንቴሽን ወይ ዳግመ-ኣንፈት ተምሃሮ) ዝቆፃፀር ስራሕ
 • ናይ ኦሬንቴሽን ደገፍ

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ናይ ኮምፒተር ዓውደ መጽናዕቲ
 • ባህላዊ ምውጻእ
 • ስፖርታዊ ንጥፈታት
 • ትያትርን ሙዚቃን ኣብ መንጎ ባህልታትን ዓውደ መጽናዕቲ...

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንፈተናን ቃለ መሕትትን ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-clermontadmin-du-clermontተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
cha_antncha_antnተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት