Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DUPasserelle / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 15 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሴንት ደኒስ Saint-Denis ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?


ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ን480 ሰዓታት ዝጸንሕ ናይ DU Passerelle FLE ስልጠና ኮርስ ንናይ ስደት ተማሃሮ ኣብ ውህደት ዩኒቨርሲቲ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ስራሕቲ,
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር (8 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ ሕዳር ክሳብ ሓምለ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ 8 ቪንሰን ሴንት ደኒስ ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ 8 ኣብ ሴንት ደኒስ ኣብ ዝርከብ DU Passerelle ን 480 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ።

ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰዓት 12 p.m ክሳብ 3 p.m ከምኡውን/ወይ ካብ ሰዓት 3 p.m ክሳብ 6 p.m.

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና፡ ነቲ ዝረኸብካዮ ደረጃ ዘረጋግጽ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF/TCF ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርሳት ማስታወሻታት ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳሎ... ኣብ ምሉእ ስልጠናኻ ምምሕዳራዊ ደገፍ እውን ይወሃበካ።

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ባህላዊ ምውጻእ፣
 • ዕላል ቡን፣
 • ስፖርታዊ ንጥፈታት፣
 • መዓልቲ ውህደት፡
 • ቴማ መዓልታት፣
 • tandem...

ከመይ ንገብሮ?

 • ከመይ ጌርካ ትምዝገብ: ኣብ r le site de l'université ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ክትፈልጥ።
 • ናይ ምምልካት መዓልታት (ኣዋርሕ ብሓፈሻ) : ካብ ነሓሰ ክሳብ መስከረም
 • ርክብ : dufle-refugees.admission@univ-paris8.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Université Paris 8
Université Paris 8

7 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
bisbisተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት