Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU FLE Sorbonne Alliance - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 3.5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ'université Paris (5ème)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 jours

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ብ DU FLE Sorbonne Alliance ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ትሕተ-ቅርጺ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእል ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ እዩ ።

እዚ FLE SA (French Foreign Language Sorbonne Alliance) ዝበሃል ናይ ኣስታት 450 ሰዓታት ስልጠና ዝወሃብ ኮይኑ፤

  • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት፣
  • ባህላዊ ንጥፈታት፣
  • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ደገፍ።
እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተራት (9 ኣዋርሕ)፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ዝወሃብ እዮ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU FLE SA ናይ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ 1 ፓንቴዮን-ሶርቦን፡ ካብ መስከረም ክሳብ ግንቦት ኣስታት 450 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ኣለዉ፤
- ኣብ ሰሙን 17.5 ሰዓታት ትምህርቲ
- ናይ 40 ሰዓታት ናይ TCFን DELFን ናይ ምድላው ኮርሳት (ጥሪን ግንቦትን)።

ትምህርቲ ፈረንሳ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12:30 ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ሓደ ካብ ማእከላት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፓሪስ ይካየድ። ኣብ ክፍሊ ምክፋል ግዴታ እዩ።

ናይ ፓሰርለ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና ኣብ ወርሒ ግንቦት (ብዩኒቨርሲቲ ዝምወል) ወግዓዊ ፈተና DELF/TCF ንምርካብ ዓመት ምሉእ ፈተናታት ክትወስዱ ኢኹም።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ድጋፍ)ን ነዚ ንምግባር መንበሪን ናይ ምሕታት ተኽእሎ ኣሎካ ስልጠና ኣለኩም .

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ መዘክር ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ፡ ንምድላው ፈተናታት።

ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ናይ ተማሃራይ ካርድ ኣለዎ እዚ ድማ ንኽትረኽቦ ዘኽእል፤
- ናብ ቤተ-መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ 1
- ናብ ኣገልግሎት ጥዕና ዩኒቨርሲቲ
- ናብ ኣገልግሎት ስፖርት ዩኒቨርሲቲ
- ናብ ኣገልግሎት ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን ዩኒቨርሲቲ
- ናብ ክፍሊ ባህሊ።

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

ሰብ ሞያ እውን ሲቪኹምን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትኩምን ክትጽሕፉ ይሕግዙኹም፣ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠኩም ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገቡ፤

  • ሳላ ሽርክነት ዩኒኣርን ፓሪስ 1 ዩኒቨርሲቲን ብማሕበር ዩኒኣር (ዩኒቨርሲታትን ስደተኛታትን) ዝተዳለወ ሓባራውን ውልቃውን ዓውደ መጽናዕትታትን ክፍለ ግዜታትን።
  • ምስቶም ተማሃሮ ተራኺቦም ፋይል ኣኪቦም ድሕሪ DU ኣብ ፓሪስ 1 ዩኒቨርሲቲ (ወይ ካልእ) ናይ መጀመርታ ወይ ማስተርስ ዲግሪ ንኽወሃሃዱ ይሕግዞም።

ብዘይካ ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ትምህርቲ ትያትር (ኣብ ሰሙን 2 ሰዓታት)፤
  • ባህላዊ ምውጻእ (ቤተ መዘክር፣ ሲነማ፣ ናይ መወዳእታ ዓመት ናይ ቤት ትምህርቲ ጉዕዞ)፤
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት ምስ ክፍሊ ስፖርት።

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

18 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-duparis1admin-duparis1ተርጓሚ/ሚት
foxtrotfoxtrotተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ellaellaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
maria_zenheianmaria_zenheianተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
ange242ange242ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት