Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU Passerelle Étudiants en exil - Université de Perpignan Via Domitia

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ Perpignan

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ብዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ዝፍለጥ መደብ እዚ፡ ንሓተትቲ ዑቕባ፡ ከሰብቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን ኮይኖም ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ንዝደልዩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእሎም መደብ እዩ ።

እዚ ን295 ሰዓታት ዝጸንሕ ናይ DU Passerelle - ን ስደተኛታት ተማሃሮ ዝወሃብስልጠና ዝህብ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ዝተፈላላዩ ንጥፈታት ዝተኻተተ
 • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ..ምርካብ ወዘተ ተጠቓልል.

ምፍላጡ ዘገድስ
እቲ ስልጠና ዝወሃብሉ እዋን እንተወሓደ ን 1 ሰሚስተር (4 ወርሒ)፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ተመሳሰልቲ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣስታት 40 ስልጠናታት ኣኣለዉ ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብPerpignan Via Domitia. ዩኒቨርሲቲ ፐርፒኛን ቪያ ዶሚትያ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ መደን ኣብ DU Passerelle Étudiants en exile ናይ ዩኒቨርሲቲ ፐርፒኛን ቪያ ዶሚትያ፡ ኣብ ሰሚስተር 220 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ኮርስ ዘጠቓለለ እዩ።
ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 18.

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF/TCF ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ሓገዝ)ን ነቲ ስልጠና ንምዝዛም መንበሪ ገዛን ክህልወካ ይኽእል።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ሌላ ምስ ናብራ ተመሃሮ ኣኣብ ፈተንሳ ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ ኖት ወይ መዘከርታ ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ፡ ንምድላው ፈተናታት...ወዘተ የጠቓልል

 • ኣብ ሓደ ሰሚስተር 22 ሰዓታት ትምህርቲ ምሃብ

ናይ ፈረንሳ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ ።

እምበኣርከስ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም፡ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

 • ናይ 40 ሰዓታት ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን
 • ናይ 10 ሰዓታት ደገፍ ንምምሕዳራዊ ኣሰራርሓ

ብተወሳኺ ድማ፣ ን 12 ሰዓታት ኣብ ክልተ ዓመት ዝካየድ ማሕበረ-ባህላዊ ንጥፈታት ምስታፍ ይዕድም

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ባህላዊ ዓውደ መጽናዕትታት፣
 • ኣካላውን ስፖርታውን ንጥፈታት፣ .
 • ምርኢታት ካብ ቤት ስነ ጥበብን ባህልን፣
 • ብመምህራን ዝዳሎ ባህላውን ትምህርታውን ንጥፈታትን ምብጻሕን፣
 • ዓለምለኻዊ መዓልቲ...

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-perpignanadmin-du-perpignanኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
pileapileaተርጓሚ/ሚት
abdollahbayanishirdaghi@gmail.comabdollahbayanishirdaghi@gmail.comተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kakarkakarተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት