Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle B1 / Université Paris Nanterre

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Nanterre ናንተ ቋንቋ ፈረንሳ (ደረጃ B1) ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ መደብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ንሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ከምኡ ውን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ደረጃ B1 ኣፍደገ ስልጠና ዝህብ፤

  • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
  • ንጡፋት ክፍልታን
  • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...
እቲ ስልጠና ዝጸንሕ እዩ። ሰሚስተር (4 ወርሒ)፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ።
ስልጠና ንምጅማር ደረጃ B1 ምህላው ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዕላማ ኣብ ካልኣይ ሰሚስተር (ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት) ኣብ DU B2 ክትምዝገብ ምኽኣል እዩ ፣ ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ደረጃ B2 ንምርግጋጽ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ናንተር ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ናንተር DU Passerelle level B1 ን 240 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰዓት 8:30 h ክሳብ 14 h

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና ንTCF ምሕላፍ እውን ይከኣል እዩ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኴይንኩም በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ከምኡ’ውን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪ ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብተወሳኪ እውን ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ህይወት ተማሃሮ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ክትገብሩ፡ ንፈተናታት ክትዳለዉ ኢኹም።

እቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

  • ናይ ሓባር ዓውደ መጽናዕትታት
  • ውልቃዊ ቃለ መሕትት ምግባር

ብተወሳኺ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ባህላዊ ምውጻእ ምዃኑ’ዩ።
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት

ከመይ ንገብሮ?

  • ብከመይ ጌርካ ትምዝገብ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ክትፈልጥ።
  • ኣብ መንጎ ግንቦትን ሓምለን ሓያሎ ናይ ምምልካት ግዜታት

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-nanterreadmin-du-nanterreኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
katarginakatarginaተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት