Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le DU Passerelle - CIREFE - Université Rennes 2

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ Rennes

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ብ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእሎም።

እዚ ን230 ሰዓታት ዝወሃብ ስልጠና፤

 • ናይ ቈንቋ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ንጥፈታት ስራሕቲ
 • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...ተጠቀምቲ ትኾኑ
እቲ ስልጠና እንተወሓደ ን 1 ሰሚስተር (4 ወርሒ)፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት እዩ ዝወሃብ ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት መውሃቢ ቦታት ኣለዉ። እዚ ዲብሎማ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ l'Université Rennes 2 ዝወሃብ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

>ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ኣብ DU Passerelle ናይ ረንስ 2 ዩኒቨርሲቲ፡ ኣስታት 230 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ ኣለኩም ።
ናይ ትምህርቲ ሰዓታታ ኣብ ሰሙን ካብ 16 ክሳብ 18 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰዓት 8:30 ክሳብ 18 .

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስዱ ኢኹም ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣንተድደኣወረቓት ናኡ ቒዕባ ሃልይኩም እሞ ዕድሎአኹም ትሕቲ 35 ዓመት ምዝ ዝኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ከከም ኣታዊኹም ዝዕቀን) ክይተኽቡ ትኽእሉ ፣ ብተወሳኺ እውን ነቲ ስልጠና ንምዝዛም መንበሪ ገዛን ክህልወኩምን ይኽእል እዩ።

እምበርከስ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ስርዓተ ዩኒቨርሲቲ ክትድህስስዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይን ክንደይን ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ መዘከርታ ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ፡ ንምድላው ፈተናታት...ወዘተይከኣል

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ méthodologie ስርዓተ ኣገባብ ኮርስ ምውሳድ
 • ካብ ደረጃ B2: ኣብ ሰሙን ሓደ ኮርስ ኣብ ኣሃዱ ስልጠናን ምርምርን ዩኒቨርሲቲ (UFR)፣ ምስ ፈረንሳውያን ተማሃሮ ብምውህሃድ ምስራሕ ይግባእ።

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓለኸ ከም ምዃኑ ብምዃኑ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም፡ ዓቕምኹም ፣ ድሕረ ባይታኹምን ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የከተሰላስሉ ይከኣል።

እቶም ሰብ ሞያ CV ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ምህላው ይሕግዙኻ።

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን ኮርሳት ምስታፍ
 • ኣገልግሎት ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን ዩኒቨርሲቲ ምርካብ
 • ናይ CVናይ ተበግሶ ደብዳቤን ኣገባብ ምኽኣል ይከኣል
 • ካብ ማሕበር ሞያዊ ውህደት ዝከኣል ነጻ ደገፍ ንምርካብ ይሕግዙ እውን ኢኹም

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ባህላዊ ዑደት (ቤተ መዘክር ምብጻሕ፡ ፡ ባህላዊ ፕሮጀክትታት ወዘተ)
 • ስነ-ጥበባዊ ስርሓት (ሲነማ፡ ሬድዮ፡ ጽሑፍ፡ ትያትር፡ ኮንሰርት ወዘተ)ምስታፍ
 • ብዩኒቨርሲቲ ዝቐርብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምርካብ ዝኣመሰሉ ዘጠቓልልሉ እውን እዮም እዮም

ተማሃራይ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰርለ ምዃን ማለት፣ ካብ ኩሉ ኣገልግሎት ዩኒቨርሲቲ ተጠቃሚ ምዃን ማለት እውን ምዃኑ ምርዳእ፤

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍቲ ምጥቃም
 • ኣገልግሎት ጥዕና ተመሃሮ (ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎት)
 • ኣገልግሎት ህይወት ተመሃሮ (ኣቀባብላ፣ ሓበሬታ፣ ምክትታል ተመሃሮ)
 • ኣገልግሎት ኣብ መንጎ ዩኒቨርሲቲታት ንኣካላውን ስፖርታውን ንጥፈታት
 • ኣገልግሎት ሓበሬታ ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን ዩኒቨርሲቲ
 • እቲ ባህላዊ ኣገልግሎት (ፍጻመታት፡ ምርኢታት፡ ሲነማ፡ ምርኢታት ወዘተ ብነጻ) ወዘተ

ከመይ ንገብሮ?

 • ናይ ምዝገባ ኣገባብ ፡ ብከመይ ከም እትምዝገቡ ንምፍላጥ ምስ እትደልዩ le site de l'université ኣብዚ ኣለኩም።
 • መመልከቲ ደብብዳቤ ናይ ሕጹያትምእንታው (ሓፈሻዊ ወርሒ) : ለካቲት እዩ
 • ርክከቡናብ ኢመኡል : Cirefe-contact@univ-rennes2.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ቅጥዒ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝምልከት ኢመይል ይመጸኩም እዩ ተኸታተሉ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-rennesadmin-du-rennesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
mohamedsayedx81@gmail.commohamedsayedx81@gmail.comተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
foxtrotfoxtrotተርጓሚ/ሚት
cha_antncha_antnተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት