Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle - INALCO

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ቋንቋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ Paris (13ème)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ብ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ን ተረባሕቲ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

ኣብ INALCO (ሃገራዊ ትካል ምብራቓዊ ቋንቋታትን ስልጣነታትን) ኮይኑ ፡ ስልጠንኡ DU Passerelle ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ዘካይድ ትካል እዩ።

ቀዳማይ ዓመት እቲ ስልተና (B1 ክሳብ B2)፡ እቲ ናይ 520 ሰዓታት ስልጠና ዘጠቓልል ኮይኑ

 • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ናይ ጽሑፍን ኮምፒተርን ዓውደ መጽናዕትታት፡
 • ናይ እንግሊዝኛ ክፍሊ መጽናዕቲ ፣
 • ባህላዊ ንጥፈታት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ንዝካየድ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ ምርካብን ፣
 • ክልተ ኮርስ ናይ ምብራቓዊ ቋንቋታትን ስልጣነታትን (ኣማራጺ) የጠቓልል።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ቀዳመይቲ ዓመት ክልተ ትጸንሕ ሰሚስተራት (8 ኣዋርሕ)፣ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ድሕሪኡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ቋንቋታትን ስልጣነታትን ምብራቓውያን (INALCO) ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ፍለጥ: ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ኣኣብ ኣብ INALCO DU Passerelle ዝወሃብ ስልጠና ኣብ ቀዳማይ ዓመት (B1 ክሳብ B2) ኣስታት 270 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ኮርስ ኣሎ።

ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ መስከረም ክሳብ ግንቦት ክፍለ ግዜ ዝተተዘርገሐ እዩ።

ብተወሳኺ l'INALCO ብኢናልኮ ዝቐርብ ናይ ምብራቓዊ ቋንቋታትን ስልጣነታትን ኮርሳት ምውሳድ ይከኣል (ኣማራጺ)።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ፣ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ DU Passerelle ዲፕሎማ ንምርካብ ዕድል ይህብ።

ኣብ ካልኣይ ዓመት (B2 ክሳብ C1) ኣብ ሰሙን 9 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዲግሪ ክትጅምር ወይ ካልእ ኮርስ ክትከታተል ዕድል ክትረክብ ኢኻ፡ ንኣብነት ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ወይ ኣህጉራዊ ንግዲ (ካብ ካልኣይ ዓመት ናይቲ ዲግሪ)።


ኣገዳሲ!
ከሰብቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እሞከኣ ትሕቲ 35 ዓመት እንተኴይንኩ፡ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ድጋፍ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ከምኡ’ውን ኣብቲ ግዜ መንበሪ ገዛ ናይ ምሕታት ተኻሎ ኣለኩም።

ነቲ ዝተሓላለኸ ስርዓተ ዩኒቨርስቲ ናይ ፈረንሳ ፣ ዘሎ ዝርዝራት ፣ ህይወት ተማሃራይ ምዃን ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ከም ዝውደቡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ከም ዘለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ ኖት ወይ ጽሑፍ ምሓዝ ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ንፈተናታት ተዳለዉ...ወዘተ

 • ናይ ኮምፒተር ዓውደ መጽናዕቲ ምክያድ፣
 • ምስ ካልኦት ተማሃሮ ምምሃር (ውልቃዊ ትምህርቲ)፣
 • ምስ ቋንቋ ዓደኻ ዝመሃሩ ተማሃሮ ምጽምባር፣
 • access to BULAC (ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍቲ ቋንቋታትን ስልጣነታትን) ምጥቓምን ወዘተ የጠቓልል

እምበኣርከስ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን ።ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠኩም ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

 • ካብ ሓደ መምህር ዝመጽእ ውልቃዊ ደገፍ ምርካብ ፣
 • ምስ ካልኦት ተማሃሮ ተደሚሩ (ዘተ፣ ደገፍ ወዘተ)
 • ኣድላዪ እንተኾይኑ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምድምምማጽ ኣገልግሎት
 • ካብ ዩኒቨርሲቲ ወጻኢ ምስ ክሊኒካዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ክኢላ ክትትል ናይ ምግባር ተኽእሎ።

ኣብ እዋን ስልጠና እትሳተፍዎም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እዞም ዝስዕቡ እዮም

 • ናይ ጽሑፍ ዓውደ መጽናዕቲ ምክያድ፣
 • ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ትያትር ዓውደ መጽናዕቲ ምሃብ፣
 • ባህላዊ ዑድደታት ምውጻእ፣
 • ቤት ጽሕፈት ስፖርት l'INALCO e ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ዲደሮትን ምዃኑ ይፍለጥ።

ከመይ ንገብሮ?

 • ኩነታት ምዝገባ ፡ ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ንምፍላጥ ናብur le site de l'université ብምእታው ተወከሱ።
 • ናይ ምምልካት መዓልታት (ሓፈሻዊ ኣዋርሕ) : ካብ ግንቦት ክሳብ ሰነ
 • ርክብ : sophie.hohmann@inalco.fr ግበሩ

ድሕሪ ምልኣኽ ምምልካትኩም ተቐባልነት እንተረኺቡ ሕቶኹም ፡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
sofijonsofijonኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mgtmgtተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
edenawol@gmail.comedenawol@gmail.comተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ange242ange242ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት