Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Programme Étudiants Réfugiés / École des Ponts ParisTech

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 2 ሰሚስተራት

ኣብ ሻምፕስ-ሱር-ማርን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ምህንድስና ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ኣፍደገ ስልጠና ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእሎም።

እዚ ን505 ሰዓታት ዝጸንሕ "ፕሮግራም ተማሃሮ ስደተኛታት" ዝብል ኮርስ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ስራሕቲ,
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር (8 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ጥሪ ድሕሪኡ ድማ ካብ ለካቲት ክሳብ ግንቦት ዝጸንሕ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ሻምፕስ-ሱር-ማርን ኣብ ዝርከብ ኢኮል ደስ ፖንትስ ፓሪስ ቴክ ዝተገብረ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ፕሮግራም ተመሃሮ ስደተኛታት ኣብ École des Ponts ParisTech ን 280 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ካብ 15 ክሳብ 20 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰዓት 10 a.m ክሳብ 4 p.m.

ናብቲ ናይ ፍረሎ ኦንላይን ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ መድረኽ (ሳይትን ኣፕሊኬሽንን) ክትረኽቡ ኢኹም።

ኣብ ወርሒ ጥሪ TCF ድሕሪኡ ኣብ ግንቦት ኣብ ሚያዝያ ድማ TOEIC ክትወስዱ ትክእሉ ኢኹም ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ክትረክብ ኢኻ፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ ትምህርትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድን ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃር፡ ኣቀራርባታት ምቕራብ፡ ንፈተናታት ምድላው ...

 • ናይ ቤት ጽሕፈት ኮምፒተር ዓውደ መጽናዕትታት፣
 • ናይ ሳይንስ ዓውደ መጽናዕትታት፣
 • ኣብ ክፍልታት ሳይንሳዊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኮርሳት፣
 • ናይ ዕላል ዓውደ መጽናዕትታት፣
 • ኣገባብ ዩኒቨርሲቲ...

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

 • ናይ ሓባር ደገፍን ኦሬንቴሽንን ዓውደ መጽናዕትታት፡ ኤኒክ ናሪክ፡ ናይ ሽፋን ደብዳበ፡ ሲቪ፡ መመልከቲታት፡ ምድላይ ልምምድን መደባት ስራሕ-መጽናዕትን፡ ምድላው ቃለ መሕትት ወዘተ።
 • ኣሰልጠንቲ ኣብ ሞያዊ መንነት፣ ስፖንሰርሺፕ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይን ብተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ነበር ዝምራሕ ናይ ሞያ ዓውደ መጽናዕትታትን፣ ኣብ ናይ ኩባንያ ፍጻመታት ምስታፍ
 • ኣብ እዋንን ድሕሪን እቲ መደብ ውልቃዊ ደገፍ፡ ምምሕዳራዊ፡ ኣባይቲ፡ ማሕበራዊ፡ መጽናዕታዊ...

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ናብ ትሕተ ቅርጺ ቤት ትምህርቲ ምብጻሕ: ቤተ-መጻሕፍቲ: ካርድ ተማሃሮ: ካንሸሎ ምስ ቅናሽ: ጂምናዝየም: ክለባትን ማሕበራትን...
 • ምስ ካልኦት ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ንጥፈታት፡ ምውጻእ፡ ፍጻመታት፡ ምሳሕ ወዘተ።
 • ባህላዊ ምውጻእ ናብ ቤተ መዘክር ወይ ኣብ ጎደናታት ፓሪስ

ከመይ ንገብሮ?

መመልከቲ ምስ ኣቕረብኩም ካብ ቤት ትምህርቲ መልሲ ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
École des Ponts ParisTech
École des Ponts ParisTech
Union Européenne
Union Européenne

6 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት