Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ DU Passerelle / ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ Est Créteil

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ l'université à Créteil ተመሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ስልጠና እዚ፤

  • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት
  • ባህላዊ ንጥፈታት
  • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር ዝጸንሕ ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ከምኡ’ውን ካብ ለካቲት ክሳብ ግንቦት ዝጸንሕ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ዩኒቨርሲቲ ክረተል ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle: Refugees.info ዝብል ወረቐት ዝያዳ ፍለጥ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle ናይ ዩኒቨርሲቲ Paris Est Créteil ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ .

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርሳት ማስታወሻታት ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳለዉ...

  • ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣገባብ
  • ናይ ዩኒቨርሲቲ ኦሬንቴሽን ዓውደ መጽናዕቲ

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ፕሮጀክትካን ክትሓስብ ደገፍ ክህልወካ ይኽእል እዩ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ባህላዊ ምውጻእ
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne
Université Paris Est Créteil Val-de-Marne

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
bisbisተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
chennai2309chennai2309ተርጓሚ/ሚት
elisabettadimatteo97@gmail.comelisabettadimatteo97@gmail.comተርጓሚ/ሚት
camousscamoussተርጓሚ/ሚት
marissamarissaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት