Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU RELIER - Université de Strasbourg

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ Strasbourg

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ኣልባ ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእል መደብ እዩ።

እቲ ብ DU RELIER ዝፍለጥ መደብ እዚ (ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ብቋንቋን ምትሕውዋስ ባህልታትን ናብ መጽናዕቲ ምምላስ ንተማሃሮ ስደተኛታት) ከምዚ ዝስዕብ ይህብ፤

  • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት
  • ባህላዊ ንጥፈታትን ምውጻእን ምዃኑ’ዩ።
  • ኣብ ፈረንሳ ንዝካየድ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ ምርካብን ዘጠቓለለል እዩ።
ምፍላጡ ዘገድስ
እቲ ስልጠና እንተወሓደ ሓደ ሰሚስተር (4 ወርሒ) ዝጸንሕ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ወይ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት፡ ከከም ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳን ዳግማይ ከይተመልከተን ዝሕደስ እዩ።

እቲ ስልጠና ብድምር ኣስታት 200 ሰዓታት ዝወስድ ኮርሳት ይህብ።

ብዘኡካ ኣዚ ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስትራስበርግ ዝወሃብ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle: Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ዝያዳ ፍለጥ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ መደብ ኣብ DU RELIER ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ትምህርቲ ዝውሀብ ኮይኑ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና፡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ብምውሳድ ይእቶ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ድጋፍ) ናይ ምሕታት ተኽእሎን ብቐሊሉ ናብ CROUS መንበሪ ኣባይቲ ክትረክብን ተኽእሎ ኣሎካ።

ምእንቲ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ "ተማሃራይ ምዃን ከመይ ይመስል"፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ ኖት ወይ መዘከሪ ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ ኢኹም።ክፍላት ፣ መግለጺታት ምሃብ፣ ንፈተናታት ምድላው...ወዘተ ተጠቃልል

ከም ዝፍለጥ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን ትካልና እዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ይህብ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ከከም ተኽእሎታት ብዛዕባ መጽናዕትኻን/ወይ ሞያዊ ፕሮጀክትካን ክትሓስብ ክትድገፍ ይህልወኩም።

ሰብ ሞያ እውን ሲቪኻን ናይተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ ይሕግዙኻ፣ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ።

  • ትምህርቲ ትምህርቲ (tutoring)
  • ብሕታዊ ደገፍ
  • ንመጽናዕቲ ንምምራጽን ንኢንተርንሺፕን ስራሕን ንምድላይን ንምሕጋዝ፡ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ መምርሕን ሞያዊ ውህደት ሓገዝን ኣገልግሎት ኢስፔስ ኣቨኒር ምብጻሕ የጠቓልል።

ብዘይካ እዚ ኣብዚ ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ምፍላጡ ዘገድስ
መመልከቲ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ንኽልተ መዓልታት ክፉት እዩ።ፋይል መመልከቲኹም ናብ ሶሊዳሪቲ ሚሽን ዩኒቨርሲቲ ስትራስበርግ፡ ኤንሳምፕል ሴንት-ጆርጅስ፡ 47 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg ከተምጽኡ የድልየኩም። ዕለታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተገሊጹ ኣሎ ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin du relieradmin du relierተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ange242ange242ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት