Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle / Université du Littoral Côte d'Opale

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ Dunkerque

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 jours

እንታዩ’ዩ ?

ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረልPasserelle (DU) ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእል መደብ እዩ።

እዚ ስልጠና እዚ፤

  • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት፣
  • ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት፣
  • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...ወዘተ
እቲ ስልጠና እቲ ሓደ ዓመተ ትምህርቲ ዝጸንሕ ኮይኑ ፡ ካብ መስከረም ክሳብ መወዳእታ ግንቦት እዩ።
በዚ መሰረት ኣብ ዓመት ካብ 474 ሰዓታት ክሳብ 520 ሰዓታት ትምህርቲ ይህብ ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዱ ሊቶራል ኮት ዲ ኦፓል ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle: Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ዝያዳ ፍለጥ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ DU Passerelle ን240 ሰዓታት ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርስ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ኣስታት 7 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና ምስ ዩኒቨርሲቲ ሊል DELF/TCF B2 ምውሳድ ይከኣል እዩ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ነቲ ስልጠና ንምዝዛም በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ድጋፍ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይን ክንደት ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ...ወዘተ ምፍላጥ

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ ድማ እዩ ዝያዳ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ዝህብ።

ኣብ እዋን ስልጠና ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ፕሮጀክትትን ክትሓስብ ደገፍ ክህልወኩም እዩ።

ኣብቲ ብዩኒቨርሲቲ ንኹሎም ተምሃሮ ዝዳሎ "ቀዳሞት መዓልታት ስራሕ" ናይ ምስታፍ ዕድል ክህልወካኩም እዩ። እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

ንኣጠቓቕማ ዲጂታላዊ ጸጋታት እውን ደገፍ ክህልወካ እዩ።

ኣብዚ ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ባህላዊ፡ ምብጻሕ ቤተ መዘክር፡ ዓውደ መጽናዕቲ ኣፋዊ መግለጺ፡ ዓውደ መጽናዕቲ ጽሑፍ፡ ኤውሮጳ ብኸመይ ከም እትሰርሕ ምርዳእ፡
  • ስነ-ጥበባዊ: ምብጻሕ ናብ ምርኢታት: ኮንሰርት:
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት

ከመይ ንገብሮ?

  • ቅድመ ኩነት ምዝገባ፡ ስምኩም፡ ቀዳማይ ስምኩም፡ ዜግነትኩም፡ ዕለት ልደትኩም ዝሕብር ኢመይልን ናብ virginie.marion@univ-littoral.fr ኢመይልን ስደዱ
  • ንምዝገባ ዝኸውን ቅድመ ኩነት፡ ናይ ወረቐት መመልከቲ ቅጥዒ (“Adapted Admission Request”) ካብ virginie.marion@univ-littoral.fr ክሕተት እዩ።
  • ናይ ምምልካት መዓልታት (ሓፈሻዊ ኣዋርሕ)፦ ካብ ግንቦት ክሳብ ሓምለ

ቅድመ ኩነት ምዝገባ፡ ስምኩም፡ ቀዳማይ ስምኩም፡ ዜግነትኩም፡ ዕለት ልደትኩም ዝሕብር ኢመይልን ናብ virginie.marion@univ-littoral.fr ኢመይልን ስደዱ

  • ናይ ምምልካት እዋን (ብሓፈሻ ኣዋርሕ)፦ ካብ 4 መጋቢት ክሳብ 28 ሰነ + ካብ 19 ነሓሰ ክሳብ 8 መስከረም።

እዚ ምስ ገበርኩም ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ብኸመይ ከም እተቕርብ ዝሕብረካ ኢመይል ይመጸካ (ናይ መንነት መረጋገጺ፡ ናይ ሽፋን ደብዳቤ፡ ቅዳሕ ዲፕሎማን ትራንስክሪፕትን)። መመልከቲኻ ዕዉት እንተኾይኑ ቃለ መሕትት ክትገብር ኢኻ። ድሕሪኡ፡ መመልከቲኻ ብውዱእ ተቐባልነት እንተረኺቡ ዝሕብረካ ኢመይል ክመጸኪም እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
du_ulcodu_ulcoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት