Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle B2 / Université Paris Nanterre

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 17 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Nanterre ናንተክ ቋንቋ ፈረንሳ (ደረጃ B2) ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ናይ DU Passerelle ደረጃ B2 ስልጠና ዝህብ፤

  • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
  • ግብራውያን ክላሳት
  • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...
እቲ ስልጠና ሓደ ሰሚስተር (4 ወርሒ)፡ ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ ዝጸንሕ እዩ።
ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር (ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ) ኣብ DU B1 ክትምዝገብ ይምከር ምኽንያቱ DU B2 መቐጸልታ DU B1 ስለዝኾነ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ናንተር ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናንተር ኣብ ዝርከብ DU Passerelle level B2 ን 204 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን 17 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰዓት 8:30 ክሳብ 6:00 ናይ ምሽሰት.

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና ንTCF ምሕላፍ እውን ይከኣል እዩ።

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (Grants based on social criteria) ከምኡ’ውን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪ ክህልወካ ይኽእል።

ኣብቲ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ህይወት ተማሃሮ፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ክትገብሩ፡ ንፈተናታት ክትዳለዉ ኢኹም።

ናይ ፈረንሳ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ እሞ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

  • ናይ ሓባር ዓውደ መጽናዕትታት
  • ውልቃዊ ቃለ መሕትት ምግባር

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ባህላዊ ምውጻእ ምዃኑ’ዩ።
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት

ከመይ ንገብሮ?

  • ብከመይ ከም ትምዝገብ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ክትፈልጥ።
  • ኣብ መንጎ ግንቦትን ሓምለን ሓያሎ ናይ ምምልካት ግዜታት

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
admin-du-nanterreadmin-du-nanterreኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mariammariamተርጓሚ/ሚት
katarginakatarginaተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
karina.mkarina.mተርጓሚ/ሚት
alice.malice.mተርጓሚ/ሚት
marion24marion24ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት