Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Passerelle (DUPEX) / Université de Caen Normandie

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 1 ን 4 ዘሎ ሰሚስተራት
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣበይ ?

ኣብ ከተማ ካን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ወይ ዳግማይ ክጅምሩ የኽእሎም።

እዚ ስልጠና ዝወሃቡ ኮርሳር

 • ናይ ቋንቋይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ባህላዊ ዓውደ መጽናዕታት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ንምቕጻል ወይ ድሕሪ ስልጠና ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ!

እቲ ስልጠና እንተወሓደ ሓደ ሰሚስተር (4 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም -ታሕሳስ ወይ ካብ ጥሪ-ግንቦት እዩ ዝጸንሕ ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣንጀ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle: Refugees.info

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ስልጠና 278 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን 23 ሰዓታት ትምህርቲ ዘለዎ፣ ን12 ሰሙን ሓደ ሰሚስተርትምህርቲ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 8፡00 a.m ክሳብ 6:00 p.m.

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር ፈተናታት ይህብ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና DELF/TCF ምውሳድ ግድን እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኴይንኩም ትሕቲ 35 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት ወርሓዊ ክፍሊት ገንዘብ ኣለዎ (እቲ ክፍሊት መዐቀኒታት፣ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ እዩ)ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ምርካብ እውን ተአኽእሎ ኣለዎ ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣሰራርሓ ክትድህስሱ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርስ መዘከርታ ብምጽሓፍ ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት ወጻኢን ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳለዉ እዮም...

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ከም ምዃኑ መጠን።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ብመሰረት ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ፕሮጀክት ክትሓስብ መሰነይታ ክህልወኩም ይኽእል።

ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይትተበግሶ ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጥኹም ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙ።

እዚ ስልጠና(ዚ ብተወሳኺ፤

 • ንምምሕዳራውን ኣካዳሚያውን ደገፍ ዝኸውን ሰሙናዊ ኣገልግሎት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ንዝካየድ ኮርሳት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝምልከት ናይ ኣቀራርባ ዓውደ መጽናዕትታት፡
 • ተሳትፎ ኣብ ምርኢት ተመሃሮን ምርኢት ኦሬንቴሽንን ሞያታትን...
 • ዓውደ መጽናዕትታት ብዝተፈላለዩ ናይ ኦሬንቴሽን መድረኻት (Parcoursup, Find My Master, E-Candidat, ወዘተ) ንምጅማርን ኣብ ኣፕሊኬሽናት ንምሕጋዝን እዩ።

ኣብዚ ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ተሳትፎ ኣብ መድረኽ ኖርማንዲ ንሰላም
 • ናይ ምርኢት ምብጻሕ
 • ናብ ሲነማ ዝግበር ምውጻእ እዩ።
 • ኣብ ኖርማንዲ ኣብ ዝርከቡ ናይ በጻሕቲ ቦታታት ምብጻሕ፡
 • ዩኒቨርሲቲ ስፖርት...
 • ከምኡውን ኣብ ምፍጣር ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ተሳትፎ (ስእሊ ኤግዚቢሽን ምፍጣር፣ ሬድዮ ሾው ምፍጣር፣ ኮንሰርት ምፍጣርን ምልላይን)

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይል፣ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
eliséaeliséaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
admin-du-unicaenadmin-du-unicaenኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት