Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle / ዩኒቨርሲቲ በርገንዲ

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲጆን ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ወይ ዳግማይ ክጅምሩ የኽእሎም።

እዚ ጌትዌይ ዲ.ዩ.

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
 • ባህላዊ ዓውደ መጽናዕትታት፣
 • ኣብ ፈረንሳ ትምህርትኻ ንምቕጻል ወይ ድሕሪ ስልጠና ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓመት (ወይ ኣድላዪ እንተኾይኑ 2) ይወስድ፦ ካብ መስከረም ክሳብ ግንቦት።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ዩኒቨርሲቲ በርገንዲ ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle: Refugees.info ዝብል ወረቐት ዝያዳ ፍለጥ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ስልጠና 500 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ።
ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትሓልፍ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠና ንደ.ወ.ሓ.ት ምውሳድ ይከኣል እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ተጠቃሚ RSA እንተኾንካ ብዘይ ፋይናንስ (ነጻ ክፍሊት ምዝገባ) ኣብ ቀጻሊ ትምህርቲ ውን DU ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርሳት ማስታወሻታት ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳልዩ።

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ከከም ተኽእሎታት ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ፕሮጀክትካን ክትሓስብ ደገፍ ክህልወካ እዩ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ናይ ስራሕ ልምምድ ክትረክብን ኣብቲ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብን እውን ይሕግዙኻ።

እዚ ስልጠና እዚ ብተወሳኺ፤

 • ናይ ሓባር ዓውደ መጽናዕትታት
 • ውልቃዊ ቆጸራታት
 • ስፖንሰርሺፕ ብወለንተኛታት
 • ኣብ ኩባንያታት ናይ ትዕዝብቲ ልምምድ ምግባር

ኣብዚ ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ስነ-ጥበባዊ ዓውደ መጽናዕትታት (ሳዕስዒት፡ ትያትር፡ ኮሚክስ፡ ሬድዮ...)
 • ስፖርታዊ ንጥፈታት
 • ናይ ውህደት መዓልቲ ወይ ሰሙን መወዳእታ ኣብ መጀመርታ ዓመት
 • መደብ tandem ምስ ካልእ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ፣
 • ብማሕበር ተመሃሮ ዝተዳለወ ምውጻእ...

ከመይ ንገብሮ?

 • ከመይ ጌርካ ትምዝገብ: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ክትፈልጥ።
 • ናይ ምምልካት መዓልታት (ኣዋርሕ ብሓፈሻ): ካብ 30 መጋቢት ክሳብ 20 ግንቦት።
 • ብኢመይል ርክብ፡ du.passerelle.etu.exil@u-bourgogne.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
morgane-traduction.commorgane-traduction.comተርጓሚ/ሚት
chennai2309chennai2309ተርጓሚ/ሚት
ashashተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት