Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU TREMPLIN / Université Bordeaux Montaigne

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ Bordeaux

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰረል (DU) ሓተትቲ ዑቕባ፣ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፣ ስደተኛታትን ሃገር ኣልቦ ሰባትን ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ዘኽእል መደብ እዩ።

እቲ DU TREMPLIN ዝበሃል ትካል፤

 • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት
 • ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምስታፍ
 • ባህላዊ ንጥፈታት ምኻድ
 • ኣብ ህንጻዊ ፕሮጀክት ዳግመ ምጅማር መጽናዕቲ ዝግበር ደገፍ ምርካብ

ኣገዳሲ
እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተራት (8 ወርሒ) ዝጸንሕ ኮይኑ 1ይ ሰሚስተር ኣብ ወርሒ መስከረም፡ 2ይ ሰሚስተር ድማ ኣብ ግንቦት ይጅምር።

ተመሳሰልቲ ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት እዚ ኣብ l'Université Bordeaux Montaigne. ዝወሃብ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle: Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ዝያዳ ፍለጥ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU TREMPLIN 384 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ።
ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት ዝወሃብ ትምህርቲ ዝወሃብ ስልጠና እዩ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ ።

ኣብ መወዳእታ ስልጠናDELF ንምውሳድ ይከኣል እዩ።

ኣገዳሲ!
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ሓገዝ)ን ነቲ ስልጠና ንምዝዛም መንበሪ ገዛን ክህልወካ ይኽእል።

እናተማሃርኩም ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን ከመይ ከም ዝመስል፡ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ከም ዝውደቡ፡ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማን ስልጠናን ከም ዘለዉ፡ ኣብ እዋን ክፍሊ መዘክር ምውሳድን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ፡ ምድላው ንፈተናታት...ምስታፍ ይከኣል።

DU TREMPLIN ብተወሳኺ፤

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ሜቶዶሎጂ ኮርሳት፣
 • ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ካልኦት ኮርሳት ናይ ምጥላቕ ኮርሳት።

ኣብ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ ከም ምዃኑ መጠን ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ከከም ተኽእሎታት ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ፕሮጀክትካን ክትሓስብ ደገፍ ክህልወካ ይኽእል።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ዝምስጠካ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

ብማሕበራት ዝምራሕ ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት እውን ኣሎ።

መደብ ኣብ እዋን DU TREMPLIN ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ኣቀራርባን ምብጻሕን ናብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲታት፡
 • መደብ ታንደም ምስ ካልኦት ተማሃሮ፣
 • ዓውደ መጽናዕቲ ጥዕና፣
 • ምውጻእን ምብጻሕን፣ .
 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ስፖርት ንጥፈታት...ውዘተ

ከመይ ንገብሮ?

 • ኩነታት ምዝገባ፡ ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ንምፍላጥs sur le site de l'université ብምእታው።
 • ናይ ምምልካት መዓልታት (ኣዋርሕ ብሓፈሻ): ካብ መወዳእታ መጋቢት ክሳብ ሚያዝያ
 • ብኢመይል ርክብ፡ defle@u-bordeaux-montaigne.fr

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ፡ መመልከቲኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
camille naucamille nauኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
sergeysergeyተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
orkhan kerimovorkhan kerimovተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት