Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle / ዩኒቨርሲቲ ኣንጀ

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣንጀ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ዑቕባ ንዝሓተቱ፡ ንተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ዝለዎም ስደተኛታትን፣ ከምኡውን ሃገር ኣልቦ ሰባትን፣ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም ይሕግዝ።

እዚ ስልጠና'ዚ፤

 • ኮርስ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ
 • ዕዮገዛን ንጥፈታት
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...ምርካብ

ጽቡቕ ምፍላጡ

እቲ ስልጠና ሓደ ሰሚስተር (4 ወርሒ)፡ ካብ መስከረም ክሳብ ጥሪ ድሕሪኡ ድማ ካብ ለካቲት ክሳብ ሰነ ዝጸንሕ ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉን እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣንጀ ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ ።

ንዝያዳ ሓበሬታ

> En savoir plus sur le DU Passerelle : fiche Réfugiés.info

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣንጀ ኣብ DU Passerelle ን 222 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ኣስታት 20 ሰዓታት ትምህርቲ ካብ ሰኑይ - ዓርቢ።

እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ኣብ ውሽጢ 12 ሰሙን ይውደቡ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ምሕላፍ ይግባእ ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ ትሕቲ 28 ዓመት ንዝኾኑ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መለክዒታት ዝተዎርኮሰ ስልዒት) ናይ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ንምፍላጥ ዕድል ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናታት ይሕበሩ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ፣ ኣገባብ ኣጻሓሕፋ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳለዉ...

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ብመሰረት ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ ዩኒቨርሲ ሞያዊ ፕሮጀክትን ክትሓስብ መሰነይታ ክህልወኩም ይኽእል።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ተበግሶ ደብዳቤታትካን ምጽሓፍን ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠኩም ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙ እዮም።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ምውጻእ (ኣዳራሽ ከተማ፡ ናይ ከባቢ ትካላት ንግዲ፡ ሲነማ፡ ትያትር ወዘተ)
 • ስፖንሰርሺፕ ብኻልኦት ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ፣
 • ኣብ ውሽጢ ዲዩ ዝካየዱ ንጥፈታት (ናይ ትያትር ዓውደ መጽናዕቲ፡ ናይ ደርፊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ፊልም-ክትዕ፡ ስእልታት...)።

ተማሃራይ ዲፕሎማ ዩኒቨርሲቲ ፓሰርለ ምዃን ማለት ካብ ኩሉ ኣገልግሎት ዩኒቨርሲቲ ተጠቃሚ ምዃን ማለት እዩ፤

 • ቤተ መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲ
 • ኣገልግሎት ጥዕና ዩኒቨርሲቲ
 • ክፍሊ ስፖርት ዩኒቨርሲቲ
 • ኣገልግሎት ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን ዩኒቨርሲቲ
 • ክፍሊ ባህሊ ምዃኑ’ዩ።
 • ...

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
nournourምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት