Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ Réseau Alpha ኣልፋ ኔትወርክ

Réseau Alpha
ኣዳላዊRéseau Alpha

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ዞባ ኢል-ደ-ፍራንስ፣ ፓሪስን ከባቢኣን ኮርስ ድለዩ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ካብ 2010 ጀሚሩ ማሕበር ረዞ ኣልፋ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ብናጻ ክትረኽቦ እትኽእል ትምህርቲ ፈረንሳ (ማሕበራት፡ ማሕበራዊ ማእከላት፡ ትምህርቲ ኮሙናዊ ቋንቋ ፈረንሳ፡ ቤተ-መጻሕፍቲ ወዘተ) ዝህቡ መዋቕራት ካርታ ኣቕሪቡ ኣሎ።son site internet.

ንምንታይከ የዘገድስ?

ካርታ መርበብ ኣልፋ ኣብ ከተማኻ ወይ ኣብ ክፍልኻ (ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ) ዝርከቡ ኮርሳት ፈረንሳ ክትደሊ የኽእለካ።

ካርታ ኣልፋ ኔትወርክ ፈረንሳ ክትመሃርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ን ገዛእ ርእስኻ ክትከውንን ኮርሳትን ስልጠናን ክትረክብ የኽእለካ።

ንገምጋምን ቋንቋዊ ኣንፈትን ዝኸውን ቀዋሚ ቦታታት ንምርካብ የኽእል። ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ኣስታት ሓምሳ ኣለዉ። እዞም መስመራት ቴሌፎን ብሓፈሻ ኣብቲ ዝሽፍንዎ ግዝኣት ንዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት ክፉታት እዮም።

ማህደር Réseau Alpha ንስራሕ ወይ ሞያዊ ስልጠና ንምርካብ ዝሕግዙ ኮርሳት ፈረንሳ ይዝርዝር።

ሳላ ካርቶግራፊካዊ ማህደር ሬዞ ኣልፋ፡ ንተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ሃገር ዘይብሎም ሰባት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋ) ዝዓለመ ስልጠናታት እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ካርታ ኣልፋ ኔትወርክ፡ ብቐጥታ ነቲ ዝዓለምካዮ ደረጃ ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርስ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣድላዪ እንተኾይኑ ብኢመይል ጽሓፉልና፡ contact@reseau-alpha.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
martinixmartinixተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
réseau alpharéseau alphaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ