Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ DIU Passerelle - DILAMI ምስ ተባህለ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 10 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 9 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ክትመሃሩ ወይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስሱ ትደልዩ ዶ ?

ንዲፕሎም ኢንተርዩሲቲ ፓሰረል (DIUP) ናይ ዩኒቨርሲቲታትuniversités de Toulouse. ቱሉዝ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብቋንቋ ፈረንሳ (ካብ A2 ክሳብ B2) ዝወሃብ ስልጠና ኮይኑ፡ ንስደተኛታት ሰባት ኣብ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክቶምን ዘሰንዮም እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ Diplôme InterUniversitaire Passerelle (DIUP) DILAMI - level B2 ኣብ ዝመረጽክዎ ስልጠና ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ፈረንሳ ይምዝገብን/ወይ ድማ ክሰርሕ ይኽእል እየ።

ብዘይካ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ዝብል ኮርሳት፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲን ፕሮፌሽናል ኦሬንቴሽን ፕሮጀክትን ዝረኽብዎ ደገፍ ይጥቀም።


ብተወሳኺ ናይ ተማሃራይ ደረጃን CROUS ስኮላርሺፕን (ንተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ክሳብ 28 ዓመት ዝዕድሚኦም ስኮላርሺፕ ይወሃብ) ክረክብ ይኽእል እየ።
ካብዚ ዕድመ እዚ ወጻኢ ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ዓመታዊ ዝኽፈል ፍሉይ ሓገዝ ክጥቀም እኽእል እየ።

  • ኣብ ፈረንሳ ንሲቪካዊ ህይወት ንምድላው ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕትታት
  • ርኽበት ቅርስን ባህላዊ ህይወትን ቱሉዝ
  • ኣብ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ምስ ጉጅለይን መምህረይን ዘዳልዎ ስነ-ጥበባዊ ፕሮጀክት

ከመይ ንገብሮ?

Le እቲ መመልከቲ ፋይል ኣብዚ ብምጥዋቕ ተመዝገቡ sur la page internet du DILAMI.

ነቲ ፋይል ምስ ተመልአን ፣ ዘድልዮ መረጋገጺታት ብምስናይ ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ናይ ኢመይል ስደዱልና : dilami@univ-toulouse.fr ኣብ መንጎ ጥሪን መጋቢትን ዘሎ እዋን ናብ ዩኒቨርስቲ ስደድዎ።

እንተደኣ እቲ ፋይልኩም ምሉእን ቅቡልን ኮይኑ፣ ሓደ ናይ ቅቡልነት መረጋገጺ ደብዳቤ ክስደደልኩም እዩ። በዚ ድማ ናብቲ ስልጠና ክትመዝገቡ ትኽእሉ።

ድሕሪ ድማ በዚ ናይ መረጋገጹ ብ ኢመይል ፋይልኩም ቅቡል ምዃን ዘይምዃንን ዝሕብር ኢመይል ክስደደልኩም እዩ DIUP DILAMI

  • ሓታቲ ዑቕባ፣ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ፣ ስደተኛ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ዘለዎም፣ ናይ ቤተሰቦም፣ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ዘጠቓለለ ይኸውን ።
  • ብውሑዱ 18 ዓመት ዝዕድሚኡን ዝተወሓደ ደረጃ ባካሎሬት (ወይ ተመጣጣኒ) ዘለዎን ክኸውን ይኽእል እዩ።
  • ኣብ ቱሉዝ ኣብ Toulouse ወይ ከባቢኣ ዝነብር
  • ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ትምህርቲ ንምቕጻል ወይ ዳግማይ ንምጅማር መደብ ዘለኩም
  • ነዚ ስልጠና ንምውሳድ ድራኸን ድሉውን ኩን።
  • ጠቕላላ ቁጽሪ ሰዓታት ፡ 400 ሰዓታት ምምሃር ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ሰነ
  • ህርመት፡ ኣብ ሰሙን 20 ሰዓታት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
support aepaafsupport aepaafተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
cécilecécileተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
laborde-tuyalaborde-tuyaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
dilamidilamiኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ