Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 2 ን 3 ዘሎ ወርሒ

ናይ ምዝዋር መኪና ንኮድ ናይ መገዲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ስነ-ቓላት ናይ ጽርግያ ኮድ ንምርዳእን ንምምሃርን ዝሕግዙ ኮርሳት፣ ንደረጃታት A2, B1, B2።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እዚ መደብ እዚ ንናይ ስደተኛ ደረጃ ዘለዎም ወይ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ንኡሳን ሓለዋ ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ።

ኣብ ብሎይስ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ትምህርቲ ይካየድ።

እቲ ትምህርቲ ብሞያዊ መምህር ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ዝወሃብ ኮይኑ፡ ንሱ ነቲ ቃላት ይገልጽን ንፈተና ኮድ ጽርግያ ንምድላው ልምምድ ይገብርን።

ብተወሳኺ ምስ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ምዝዋር መኪና ኤሲሲቪ ኣብ ብሎይስ ብምትሕብባር ወግዓዊ ስልጠና ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይካየድ ። ፍቓድ መዘወሪ መኪና ከተዳሉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ክትዕጀብ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዋጋ ናይቲ ኮድን ምዝዋር መኪናን ምንካይ ክህልወካ የኽእለካ።

ቅድሚ ምጅማርካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ (ተዓጂብካ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ)፣ ንነብስኻ ከተላልያን ምስታ ጋንታ ድሌታትካ ክትዘራረብን ኣለካ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሳላ እቶም ኮርሳት፡ ነቲ ናይ ጽርግያ ኮድ ንምሕላፍ ኣገደስቲ ቃላት፡ መግለጺታትን ርእሰ-ጉዳያትን ክትመሃር ትኽእል።

ኣብ ፈረንሳ ናይ ኮድን ፍቓድን ፈተናታት ብኸመይ ከም ዝሰርሕ እውን ክትግንዘብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ምሉእ እቲ ኮርስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ተዓጂብካ ትኸይድ፣ ነቲ ምጉዳል ተጠቒምካ ድማ ንፈተናታት ዝወሓደ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ማእከል ጸጋታት መሃይምነትን መሃይምነትን ሎየር-ኤት-ቸር (CRIA41) ብስልኪ ቁጽሪ 02.54.43.40.84 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምኽፋት ግዜ :

- ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስን ዓርብን ኣብ መንጎ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 12:30 p.m ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ሰዓት 13:30 p.m ክሳብ 17 p.m.

- እቲ ሴክረታርያ ረቡዕ ይዕጾ።

ብተወሳኺ ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ፡ contact@cria41.org።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
khlivna yuliiakhlivna yuliiaተርጓሚ/ሚት
cria41cria41ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ