Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ናይ ዕላል ዓውደ መጽናዕቲ ተሳተፉ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ነጻ ናይ ዕላል ዓውደ መጽናዕቲ፣ ንደረጃታት A2ን B1ን።

እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ብሞያዊ መምህር ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ዝዳለዉ እዮም፣ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ: ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 16p.m ክሳብ 17p.m ወይ 17.30 p.m.

ቅድሚ ምጅማርካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ (ተዓጂብካ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ)፣ ንነብስኻ ከተላልያን ምስታ ጋንታ ድሌታትካ ክትዘራረብን ኣለካ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ብናጽነት ክትዛተዩ፡ ኣብ ሓያሎ ኣርእስታት ሓሳባት ክትለዋወጡ፡ ጸወታታት ክትጻወቱ የኽእሉኹም።
ንፈረንሳ ብኣፍ ንምልምማድ ውጽኢታዊ ሜላ፡ ብዘይካ ትምህርቲ።

ዕላል ንምትብባዕ፡ እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ኣብ መንጎ A2ን B1ን ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንዘለዎም ሰባት ዝተሓዝኡ እዮም።

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ማእከል ጸጋታት መሃይምነትን መሃይምነትን ሎየር-ኤት-ቸር (CRIA41) ብስልኪ ቁጽሪ 02.54.43.40.84 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምኽፋት ግዜ :
- ሰኑይሰሉስሓሙስን ዓርብን ኣብ መንጎ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 12:30 p.m ከምኡ ’ ውን ኣብ መንጎ ሰዓት 1:30 p.m ክሳብ 17 p.m.
- እቲ ሴክረታርያ ረቡዕ ይዕጾ።

ብተወሳኺ ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ፡ contact@cria41.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
cria41cria41ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ