Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Unis-Cité Val d'Oise

Unis-Cité
ኣዳላዊUnis-Cité

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምርካብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ኣብ Val d'Oise

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበር ዩኒስ-ሲተ ንደቂ 16-25 ዓመት ዝኸውን መደብ ሲቪክ ኣገልግሎት የቕርብ ። ናይ 8 ኣዋርሕ ምሉእ ግዜን ናይ ጋንታን ተወፋይነት ኣብ ሓፈሻዊ ረብሓ ዘለዎም ተልእኾታት እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ኣብ ዩኒስ-ሲተ ሲቪክ ሰርቪስ ንምግባር መንእሰያት ብድራኸኦም ጥራይ እዮም ዝምረጹ። ዲፕሎማ ወይ ፍሉይ ክእለት ኣየድልን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሲቪክ ኣገልግሎት ምስ ካልኦት መንእሰያት ክትራኸብን ናይ ምትሕግጋዝ ተልእኾታት ብምፍጻም ንነብስኻ ጠቓሚ ክትገብራን የኽእክ እውን እዩ።

  • ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ ኩሉ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፓሪስ ትምህርቲ
  • ምልውዋጥን ዘተን ምስ ጋንታ መንእሰያትን ህዝብን
  • ነጻ ባህላዊ ምውጻእ

ን8 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ 609.94 ዩሮ ክፍሊት የውህብ

  • ን ጉጅለ መንእሰያት ብመምህራን ዝግበር ደገፍ
  • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ኣብ ምህናጽ ሓግዝ
  • እዚ መንእሰያት ወለንተኛታት ብዛዕባ ክብርታት ዜግነትን ምትሕግጋዝን ንምምሃር ዝዓለመ ሲቪካውን ዜጋውን ስልጠና ሲቪክ ኣገልግሎት ምስታፍ፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ ከባቢኦም ብዝበለጸ ንኽርድኡን ውልቃውን ማሕበራውን ክእለቶም ከማዕብሉን ምሕጋዝ

ከመይ ንገብሮ?

ብኢንተርነት https://www.uniscite.fr/antenne/val-doise/ ወይ ብተሌፎን au 07.64.55.83.56 ወይ ብኢመይል ተመዝገቡ ኣድራሻ እንሀኩም à caurevil@uniscite.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

sylvainlgsylvainlgምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
uniscite95uniscite95ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ