Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩነታት ዓመጽ ንኽወጻን ንስንባደአን ንኽስዕራን ዝሕግዝ ደገፍ።

Femmes Entraide et Autonomie (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ) ስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእትን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰብ ሞያ ንኽራኸባ ዕድል ይህባ፤

  • ውልቃዊ ደገፍ (ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት፣ ስነ-ኣእምሮኣውያን፣ ሓካይም፣ ዝተፈላለዩ ቴራፒስት ወዘተ)፣
  • ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት (ጽቡቕ ሂወት፡ ርእሰ-ምትእምማን፡ ስነ-ጥበባዊ ፍወሳ ወዘተ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ጽቡቕ ክትፈልጥ : እዚ ደገፍ ብቐንዱ ንሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቶም ኣማኸርቲ ምኽሪ ይህቡ ኣብ ስጉምትታትካ ዘድሊ ክንክንን ን ሓገዝን ብምግባር ብዝግባእ የሳልዩ።

ውልቃዊን ጉጅለን ደገፍ ከከም ድሌትኩም ይወሃብ። እዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ፡ ስነ-ጥበባዊ ፍወሳ ወይ ናይ ጥዕና ዓውደ-መጽናዕቲታት፡ ወይ ካልእ ዓይነት ዓውደ-መጽናዕትታት ክኸውን ይኽእል።

እዚ ደገፍ እዚ ኣብ ፈረንሳ ህይወትክን፣ ንምጽናሕክን ብግቡእ ንምንባርን ዝሕግዝ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ን FEA ወይ CACIS/Maison d'Ella ተወከሱ፤

  • FEA: laureline.guigon@feaasso.org, 07 45 69 01 37
  • CACIS/Maison d'Ella: maisondella33@gmail.com, 05 57 09 25 77
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
fea 75019fea 75019ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ