Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም

FACE GRAND LYON
ኣዳላዊFACE GRAND LYON

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 2 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ናብ ሞያዊ ህይወት ንምእታው ደገፍ ይግበረሉ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ብቋንቋ ፈረንሳ ንምስጓምን ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽን ዝሕግዝ ናይ ደገፍ መደብ፣ ምስ፤

  • ትምህርቲ ፈረንሳ (ብድምር 100 ሰዓታት)
  • ብሰብ ሞያ ዝምራሕ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት (ኣብ ሰሙን 2 ሰዓታት)
  • ውልቃዊ ቆጸራታት።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ጽቡቕ ምፍላጥ : እቲ መደብ ካብ 2 ክሳብ 5 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝጅምር ኮይኑ፡ መመልከቲ ዓመት ምሉእ ይቕበል።

ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ዝሕግዙ ቅድመ ኩነታት፤
- ኣብ ፈረንሳ ትሕቲ 5 ዓመት ምህላው
- ንኽሰርሑ ፍቓድ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ክህልዎም
- ንውዕል ውህደት ሪፓብሊካን ኦፊ (CIR) ፈሪሞም ኣለዉ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስልጠና ምስ ሰብ ሞያ ክትራኸብ፣ ሞያታት ክትረክብ፣ ኣብ ኩባንያታት ልምምድ ክትገብር የኽእለካ።

ሳላ እቲ ስልጠና ኣብ መዓልታዊ ህይወትን ሞያዊ ህይወትን ብቋንቋ ፈረንሳ ክትስጉም ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ መደብ፡ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ዝገልጽ ምስክር ወረቐት ይወሃብ።

ከመይ ንገብሮ?

ብዛዕባ እቲ መደብ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ዝቕጽል ዕለታት ንምፍላጥ፡ መመልከቲ ንምልኣኽ፡ ተኽእሎ ኣሎካ፤

- ናብ ቤት ጽሕፈት FACE Grand Lyon ምኻድ: 17 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne

- ናብ ሚርያም ኦበይዞልት ኢመይል ስደዱ፡ m.aubeizault@fondationface.org

- ብ 06 03 23 40 01 ደውሉ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ologologተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
face glface glኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ