Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሙክ ቱጌዘር ኣብ ፈረንሳ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ንሪፓብሊክ ፈረንሳን ክብርታታን ምርዳእ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ነጻ ናይ ስልጠና ኮርስ፡ ንሪፓብሊክ ፈረንሳን ክብርታታን ብመንገዲ ብንኡስ ኣርእስቲን ዝተተርጎመን ቪድዮታት ብቐሊል ልምምዳት ክትርድኣ የኽእለካ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብስነ ጥበብን ታሪኽን ኣቢልካ ክብርታት ሪፓብሊክ ተማሃርን ምርዳእን፣ ብሓባር ምንባር ምርዳእ።

እቶም ልምምዳት ፈረንሳዊ ቋንቋኻ ከተመሓይሽ የኽእሉኻ።

እተን ቪድዮታት ኣብ...

  • ፈረንሳዊ፣
  • ኢንግሊሽ,
  • ዓረብ፣
  • ስጳኛ,
  • ፖርቱጋልኛ፣
  • ማንደሪን፣
  • ሩስያዊ፣
  • ታሚል፣
  • ፋርሲ
  • ፓሽቶ።

እቶም መደባት ብነጻን ድሕሪ ምዝገባ ብቐዋምነት ዝረኽብዎን ኮይኖም፡ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ናህሪ ክትመሃር የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምጅማር፡ ኣካውንት ክትፈጥር ኣለካ ፡ ኣብዚ ጠውቕ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
stygianstygianተርጓሚ/ሚት
mariyadmariyadተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት