Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ፈስቲቫል መግቢ ስደተኛታት

Refugee Food
ኣዳላዊRefugee Food

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 5 መዓልቲ

ኣብ ቤት መግቢ ምግቢ ፣ ምኽሻን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 8 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ፈስቲቫል መግቢ ስደተኛታት በብዓመቱ ከባቢ 20 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታት ዝካየድ ናይ ምብሳል በዓል እዩ።

ኣብ 10 ከተማታት ፈረንሳ፡ ፓሪስ፡ ሊል፡ ሊዮን፡ ማርሴ፡ ቦርዶ፡ ስትራስበርግ፡ ረን፡ ናንተስ፡ ዲጆንን ሞንትፔልየርን ኣብ ዝርከባ ቤት መግቢ ይካየድ።

ኣብዚ በዓል እዚ ኣብ ቤት መግቢ ምግቢ ክትሰርሕን ባህልኻ ከተካፍልን ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ : ነዚ ስራሕ እዚ ደሞዝ ትረክብ።
ድሕሪ እቲ ፈስቲቫል፡ ቀዋሚ ስራሕ ወይ ስልጠና ኣብ መመገቢ ንምርካብ ክትዕጀቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ፈስቲቫል እንተተሳቲፍኩም ኣብ ዓውዲ መመገቢ ተመኩሮ ክህልወኩምን ምስ ሰብ ሞያ ክትራኸቡን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መወዳእታ እቲ ፈስቲቫል ኣብ ጽላት ቤት መግብን ሆቴልን ስልጠና ወይ ስራሕ ንምርካብ ክትዕጀቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ምስ ሰብ ሞያ ንምርኻብ ዕድል ምሃብ
  • ምስ ኩባንያታት ዝግበር ኣኼባታት
  • ስራሕ ንምድላይን መመልከቲ ንምልኣኽን CV ከመይ ጌርካ ከም እትጽሕፍ ተማሃር።

ኣብቲ በዓል ምስ ሰባት ትራኸብን መግብኻን ባህልኻን ትካፈልን።

ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታት ፈረንሳ ንህዝቢ ንምሕባር እውን ትሕግዝ፣ ሳላ ክሽነ።

ከመይ ንገብሮ?

ብቐጥታ ናብ: hello@refugee-food.org ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም፡ ኣብ ዝቕጽል ፈስቲቫል ክትሳተፉ ከም እትደልዩ ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም። ከተማ ምግላጽ ኣይትረስዑ።

መመልከቲታት ዓመት ምሉእ ተቐባልነት ኣለዎም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
cécilecécileተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
agathelaagathelaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
refugeefoodrefugeefoodተርጓሚ/ሚት