Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ፈረንሳ ብኢንተርነት ተማሃሩ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ብነጻ ብነጻ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገጽ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ናይ TV5 Monde።

ብፍላይ ናይ ቪድዮ ልምምዳትን ናይ ድምጺ ሓገዝትን ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ቃላትካ፡ ሰዋስውካን ከምኡ’ውን ኣደማምጻኻን ክትሰርሕ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሳላ እዚ መሳርሒ እዚ፡ ካብ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒኻ፡ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ፡ ባዕልኻ ፈረንሳ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።

ንኹሉ ደረጃታት ዝኸውን ምውስዋስ ኣካላትን ሓገዛትን ኣሎ።

ናትካ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ሓገዛትን ኣገባባትን ሒዝካ ብፈረንሳ ጀምር

  • መዝገበ ቃላት,
  • ሰዋስው ፣ .
  • ኣናብባ
  • ባህሊ...

ኣብ ክፍለ ግዜታት ፈተና ፍልጠት ፈረንሳ (TCF) ዝቐረቡ 600 ሕቶታት፡ በቲ ነጻ ስሚዩለተር ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ዓቕምታትካ ክትለማመድን ክትፍትንን ትኽእል ኢኻ።

ከከም ድሌትካ ዝደለኻዮ ቴማ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፤

  • መዓልታዊ,
  • ኣሰራርሓ መግቢ ምብሳል፣ .
  • ሙዚቃ,
  • ዛንታ,
  • ዜና...

መግለጺታት ናይቶም ልምምዳትን ናይ ትምህርቲ ናውትን (ድምጺ ወይ ቪድዮ) ክትሰርሓሉ እትደሊ ክእለት (ኣፋውን ጽሑፋውን መግለጺ ወይ ምርዳእ) ክትመርጽ የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ኮምፒተር፡ ጣብላ ወይ ቴለፎን ንገጽ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ናይ TV5 Monde ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
cécilecécileተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
eliolienneeliolienneተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት