Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምምሃር ፈረንሳ ብኢንተርነት ተማሃሩ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ብነጻ ብነጻ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገጽ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ናይ TV5 Monde።

ብፍላይ ናይ ቪድዮ ልምምዳትን ናይ ድምጺ ሓገዝትን ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ቃላትካ፡ ሰዋስውካን ከምኡ’ውን ኣደማምጻኻን ክትሰርሕ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እዚ መሳርሒ እዚ፡ ካብ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ፡ ኣብድማይኩም እዋን ብገዛእ ርእስኹም ቋንቋፈረንሳ ክትመሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ንኹሉ ደረጃታት ዝኸውን ምውስዋስ ኣካላትን ሓገዛትን ኣለኩም።

ናትካ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ሓገዛትን ኣገባባትን ሒዝካ ብፈረንሳ ጀምር

  • መዝገበ ቃላት,
  • ሰዋስው ፣ .
  • ኣናብባ
  • ባህሊ...ወዘተ

ኣብ ክፍለ ግዜታት ፈተና ፍልጠት ቋንቋ ፈረንሳ (TCF) ዝቐረቡ 680 ሕቶታት፡ በቲ ነጻ ስሚዩለተር ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ዓቕምታትካ ክትለማመድን ክትፍትንን ትኽእል ኢኻ።

ከከም ድሌትካ ዝደለኻዮ ቴማ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፤

  • መዓልታዊ,
  • ኣሰራርሓ መግቢ ምብሳል፣ .
  • ሙዚቃ,
  • ታሪኽ
  • ዜና...ወዘተ

ኮታ ዝተፈላለዩ መግለጺታት ናይቶም ልምምዳትን ናይ ትምህርቲ ናውትን (ድምጺ ወይ ቪድዮ) ክትሰርሓሉ እትደሊ ክእለት (ኣፋውን ጽሑፋውን መግለጺ ወይ ምርዳእ) ክትመርጽ የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ኮምፒተር፡ ጣብላ ወይ ቴለፎን ንገጽ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ናይ TV5 Mondeliquez ici. ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
margotgltmargotgltምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
cécilecécileተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
eliolienneeliolienneተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት