Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ፈረንሳ ንመሃር ምስ ወለንተኛታት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ትምህርቲ ፈረንሳ ንስደተኛታት። እቲ ትምህርቲ ብወለንተኛታት ዝምሃር እዩ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ : ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ሰሙን 1h30 ትምህርቲ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኩሎም እቶም ኮርሳት ብነጻ እዮም።

ትምህርቲ ብመንገዲ መርበብ ወለንተኛታትና ይወሃብ። ሓደስቲ ሰባት ክትራኸብ ክትክእል ኢኻ።

ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ብኣፍን ብጽሑፍን ከተመሓይሽ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ደረጃታት ተቐባልነት ዘለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ማእከላትና ማለት le Centre de ressources illettrisme ከምኡ ውን analphabétisme ኣብ Loir-et-Cher (CRIA41) ብምኻድ ወይ እውን ብ 02 54 43 40 84.ብምድዋል ይከኣል

ናይ ስራሕ ሰዓታትና :
- ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ ን ዓርቢን ኣብ መንጎ 9h12h30 ከምኡ ውን ኣብ መንጎ 13h3017h እዮም።
- እታ ሰክረታሪና ኣብ ረቡዕ ኣይትሰርሕን እያ

ብተወሳኺ ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ፡ contact@cria41.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
isabelle daumasisabelle daumasኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ