Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ EF41 ዝብል መደብ።

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 3 ዓመታት

ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ደገፍ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ክፍሊ ሎየር-ኤት-ቸር ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ዝሕግዝ ብሕታዊ ደገፍ እዩ። Loil-et-cher ዝተባህለ ወረዳ ንዘለዉ ሰባት ዝወሃብ ስልጠና

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ውልቃውን ሞያውን ክእለትካ ምዕባይን
  • ምስ ድሌታትካ ዝተመጣጠነ ስልጠና ወይ ናብ ስራሕ ዝቐርበሉ ኣንፈት ምፍጣርን

ኣብ መላእ እቲ ክፍሊ ዝማዕበለ ሽርክነትና ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኩባንያታት ክትመልመልሉ ዝኽእሉ ክትራኸብ የኽእለካ።

ኣብ ሓደ ፈረንሳዊ ኩባንያ ስራሕ ከመይ ከምዘሎ ንምፍላጥ።

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታ ብስልኪ ቁጽሪ 02.54.78.46.88 ተወከሱና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
ef41ef41ተርጓሚ/ሚት