Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ADHAJ résidence Habitat Jeunes ዝበሃል ትከል

ADHAJ
ኣዳላዊADHAJ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 2 ዓመታት

ኣበይ ?

ምርካብ ግዝያዊ መጽለሊ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ መንበሪ ናይ CAP ዝፍለጥ ናይ ንኣሽቱ ሰራሕተኛታት ዝነበርሉ ናይ ሰራሕተኛታት
ፎየ፣ Saint-Dié-des-Vosges.ሳን ድየ ቫስግስ እዩ/

ኣብኡ ሓደ ገዛ፣ ስቱድዮ ክንካረ ንኽእል ኢና።


ኣዝዩ ዘገድስ!
ስራሕን ምንጪ ኣታዊን ምርካብ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብ ሕሱር ዋጋ ዝካረ (መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ይኹን ወይ ስቱድዮ studio)ክንካረ ንኽእል ኢና

ሓደ ሓገዝ ናይ ምምሕዳራዊ ወረቓቕቲ ምጽፋፍ፣ ን ኣብነት ናይ , par exemple APL (ሓገዝ ናይ ክራይ ምርካብ ወዘተ ይከኣል).

ኣብ ካልኦት ንጥፈታት እውን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም

ከመይ ንገብሮ?

ኣድራሻነ ኣብ 36 Av. Ernest Colin, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

እቲ ፣

ወትሩ ካብ ካብ ሰይኑ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h30 ን t ካብ 14h 20h, ቅዳም ድማ ካብ 9h à 12h ከምኡውን 14h ክሳብ17h

ቴለፎንና

03 29 51 65 50

ወትሩ ካብ ካብ ሰይኑ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h30 ን t ካብ 14h 20h, ቅዳም ድማ ካብ 9h à 12h ከምኡውን 14h ክሳብ17h

ሳይትና : ADHAJ (www.adhaj-saintdie.com)

onglet nous contacter "demande de logement" ብምጥዋቕ

ወይ እውን : fjt.st-die@wanadoo.fr ጸሓፉልና

ኣኼባታትና ፣ ሰሉስ፣ ከምኡውን ፣ ኢና እነካይዶ ሓደቕቲ ገዛውቲ ኣብ ምውዛዕ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
boris22boris22ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
adhaj88adhaj88ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ