Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ስራሕ ንሓደስቲ መጻእቲ ደቂ ኣንስትዮ

Retravailler
ኣዳላዊRetravailler

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 180 ሰዓት
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 30 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ንሞያዊ ውህደት ደገፍ ይሃልኻ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ንኽረኽባ ዝሕግዝ ናይ 6 ኣዋርሕ መደብ።

ካብ 8 ክሳብ 10 ሰባት ዝሓቖፈት ጉጅለ ብምሓዝ እቲ መደብ፤

  • 1 መዓልቲ ኣብ ጉጅለ ኣብ ሰሙን (ረቡዕ ዘይኮነ)፣ ካብ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 12 p.m ከምኡ’ውን ካብ 1 p.m ክሳብ 4 p.m.
  • ኣብ ነፍሲ ወከፍ 15 መዓልታት 1 ውልቃዊ ሰዓት።

ጽቡቕ ክትፈልጥ : እዚ ስርዓት እዚ ካብ ኤውሮጳዊ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ወጻኢ ካብ እትርከብ ሃገር ንዝመጻ ናይ መጀመርታ መንበሪ ፍቓድ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ሓለዋ፡ ሃገር ኣልቦ ሰባት) ጥራይ እዩ ክፉት።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ንመላእ ጉጅለ ንምሕጋዝን ንነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ንውልቃዊ ኩነታት ንምሕጋዝን ዝሕግዝ መፍትሒታት
  • ፈረንሳዊ ልምምድ
  • ርክብ ምስ ማሕበራት፣ ካልኦት ነበርቲ እታ ከተማ...
  • ክንክን ህጻናት
  • መጓዓዝያ መሳርሒታት
  • ርኽበት ናይቶም ዝቖጽሩ ዘለዉ ቁጠባዊ ዓውድታት
  • ኣብ ኩባንያታት ምብጻሕን ምልምማድን
  • ኣቀራርባ ሞያታት

ከመይ ንገብሮ?

ማሕበራዊ ተዋሳእቲ (ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፡ ናይ ከባቢ ተልእኾ፡ ማሕበር...) ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ መደብ ንምምዝጋብ ንሳንድሪን ፋይቭረ ብኢመይል፡ sandrine.faivre@retravailler-egp.org ወይ ብስልኪ 06 71 01 25 71 ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
COALLIA
DDESPPV

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
sandrine faivresandrine faivreኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ