Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣተልየ ካልቹረ ፖኽ ፋም Atelier d'écriture pour femmes

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 8 ወርሒ

ኣበይ ?

ኣብ ናይ ባህሊን ግጥሚን መደብ ንምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ ጽሕፈት ፣ ዎክርሾፕ ናይ ክጽሕፋ ዝደልያ ደቀንስትዮ ! ብ ክልተ ተዋሳእቲ ሙዚቀኛታት , Julie Bonnie ን Violaine Schwartz. ኣብ ደርፊ፣ ን ምጽሓፍን ንምጽዋት !

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሻሂን ቡን እናሰተና፣ን ደቂ ኣንስትዮ ምጽሓፍ ፣ ን ምሕባር ፣ብዘይ ገደብ

ኣብዚ ውዕዉዕ እዋን ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ፣ ምዝራብ ምንባብ ምጽሓፍ፣ ክሰብሉ

ኣብዚ እዋን እዚ ፣ ምጽሓፍ ፣ ኣብቲ ዝተላዕለ ዛዕባ፣ ን ተሳተፍቲ ብሓባር ክጽሕፉ ይሕተታ

  • ከም ዕንበባ ኮይኑ እስከ ይሰማዕሉን
  • ወይ እውን ኣብ ፓሪስ ለይቲ እንተትዛወሩ
  • ኣብ እዋን ዝናብ እንተእትራኸቡ ምስ ገለ ሰባት ወዘተ…

ናይ ውዛን ሰሓቕን ፣ እሞ እዚ እዪ እቲ ህሞት ብ ፈረንሳ ዝዝረቦን ዝዝመሮን፣ ደርፊታት ምንባብን፣ ብፈረንሳ ምንባብ

እንተደኣ ብ ምውሳእ ወይ እውን ምዝማር ዘይተሳቲፍን እውን ደሕእን ፣ ወለንታናዊ ህላወክን እውን ዓቢ'ዩ !

ኣብ መወዳእትኡ። ኣብ ሰነ፣ እቲ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተጻሕፈ፣ መጽሓፍ ፣ክጥርነፍ እዩ ። ! ኣብ ሓደ ዝሕፈት ኣሰር ክትገድፋ ትኽእላ ኢኽን።

ከመይ ንገብሮ?

ክተመጻ ትኽላ ኢኽን ወትሩ ሰሉስ ንግሆ ካብ de 10h30 ክሳብ 12h30, ኣብ Maison de la Poésie (157 Rue Saint Martin).

i ምፍላጡ ኣገዳሲ፣

እቲ መደብ 6 መስከረም እዩ ዝጅመር፣ ኩልሳዕ ክትመጻ ትኽእላ ኢኽን፣ ወይ እውን ሓንሳብ... ከም ድሌትክን ! ዝኾነ ግዴታ የለን

ናባና ዝዓለመ ኢመይል ፣

slelay@maisondelapoesieparis.com,

ብ እትመክኦ ቋንቋ ጸሓፋልና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
maisondelapoésieparismaisondelapoésieparisኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ