Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ማእከል ማሕበር ካፕስl CAPS

Centre Social CAPS
ኣዳላዊCentre Social CAPS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ሓባራዊ ጀርዲን ምክንኻን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ CAPS ዝበሃል መሕበር እዚ ፣ሓደ ናይ ሓባር ጃርዲን ኣብ ገዛውቲ Philéas-Lebesgues ኣብ Amiens. ሓደ እዋን ኣብ ሰሙን ብ ጉጅለ ወለታኛታት፣ኽንክን ጀርዲን ዝኸውን ግዜ ምውዓልን እዩ።

እዚ ጀርዲን ኣዚ ፣ ን ኹሎም ነበርቲ ፣ ኣብ ምኹስኳስ ፣ምጽሃይን ምክንኻንን፣ ደኩዒ ምድኳዕን፣ ወይ እውን ኣብቲ ጀርዲን ደስ ዝብል እዋን ንምሕላፍ ክኽእሉ ምእንቲ።

እቶም ፍርያት ናይ እቲ ጀርዲን ፣ ምስ በሰሉ ን ኹሎም ደለይቲ ሞዳል ነጻ እዩ

iምፍላጡ ዘገድስ፣! ኣኣብ ነፍሲወከፍ ክልተ ሳምንቲ፣ሓሙስ፣ ዝተፈላለዩ ኣኣሕምልቲን ናይቲ ሕርሻ ይእከቡ፣ (ኣብ ሕርሳ ናይ flottants d'Amiens) ኣብ ኣቲ ማእከል ድማ ብ 10€ ይሽየጡ ፣ መዓስ እዚ ትራይ፣ (ሓደሽቲ እንቋቑሖን ፣ መዓር፣ ጽሟቕ ፈረታትን እውን ይሽየጡ እዮም...)

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ደቂ እቲ ገዛውቲ ብምዃን ፣ ኣብ ምክንኻን ምቕንጣብን ምትሕግጋዝ

ምእንቲ ሓደስቲ ደስ ዝብሉ ፍረታትን ንምክንኻንን ምእንጣብን፣ ኣብ እቲ ጀርዲን ሰናይ እዋን ምሕላፍን!

ኣብ ጀርዲን ብኸመይ ከም እትከናኸንዎ ምፍላጥ፣ (ማይ ምስታይ። ምጽሃይ ወዘተ...).

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ማእከል CAPS ኣብ ኣድራሻና (104 rue Edmond Rostand à Amiens), ብምምጻእ ኮነ ፣ ብ ቴለፎን 03.60.12.24.60, ብምድዋል ወይ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ሳይትና ብምኻድ ምውካስ ትኽእሉ ok-caps.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
katyakatyaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
gauthier7gauthier7ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ