Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ UniR Universités & Réfugié.e.s

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 በብ ውሱን ግዜ

ምስታፍ ንደቂኣንስትዮ ዝዓለም ዎርክሾፓት ንምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ን ንደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ሓተትቲ ዑቕባ ዝዓለሙ ዓውደ መጽናዕትታት እዮም! ድሌትና ንልውውጥ፣ ምትእምማንን ትምህርትን ዝኸውን ቦታ ምቕራብ እዩ፣ ኣብኡ ምሕዝነታዊ ህሞታት ክትካፈሉ፣ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸብን ሓደስቲ ውልቃውን ማሕበረ-ሞያውን ክእለታት ከተጥሪ ትኽእል፣ እዚ ድማ ኣብ ህይወትካ ክሕግዘካ እዩ።መዓልታዊ፣ ኣካዳሚያውን/ወይ በዓል ልምዲ.ወዘተ ምምዕባል።

📆 ኣቆጻጽራ ናይ ዝመጽእ ዓውደ መጽናዕትታት፡ https://bit.ly/atelierselles

ኣብ ዝመረጽኩሞ ዓውደ መጽናዕትታት ተመዝገቡ! እዞም ዓውደ መጽናዕትታት ነጻ ኮይኖም፡ ምስ ተመዝገቡ፡ ብሞያዊ ክኢላታት ውህደት ዝምራሕ ኮይኑ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክፉት እዩ።

ኣገልግሎት ክንክን ህጻናት ይወሃብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ስደተኛትን ሓተትቲ ዑቅባን ደቀንስትዮ ንምልላይ .፣ ዝተፈላልዩ ንጥፈታት ብሓባር ምክያድ

እቶም ዎርክሾፓት፣ ኣብ ምህናጽ ሕብረተሰባዊ ናብራ ማሕበራዊ ሓድሽ ብቕዓት ን ኸተጥርዩ ዝሕግዙ ኮይኖም። ኣብ መጻኢ ብዙሕ ጽልዋ ዝገብሩ እዮም።

ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ስልጠና፣ ሓያሎ ናይ ስልጠና ዕድላት ዝኸፍቱ እዮም።

ከመይ ንገብሮ?

https://bit.ly/atelierselles

ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ኣብ ቖን ላይን ተመዝገቡ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
liseliseተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
unirorgunirorgኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ