Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ህዝባዊ ቦታ CAPS

Centre Social CAPS
ኣዳላዊCentre Social CAPS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 1 semaine

ኣበይ ?

ቤትጽሕፈትታዊ ጉዳያት፣ ብ ኢንተርኔት ንምስላጥ መሰረታዊ ስልጠና ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ዎርክሾፕ ናይ ኢክተርኔት ካብ 1 ክሳብ 2 ሰዓታት ኣብ ሰሙን፣ ኣብ ቴለፎን ወይ ኣብ ኢንተርኔት ምፍላጥ።

 • ኣብ ኢንላይን ብኸመይ ኣከውንት ከም ዝኽፈት
 • ናይ ኢንተርኔት መሳለጥያታት ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት
 • ኣብ ንህይወት ጠቐምቲ ነገራት ዝጠቕሙ ነገራት ኣተኩርካ ምስራሕ

i ምፍላቱ ኣገዳሲ! :እዚ ዎክሾፕ እዚ ብውሑዳት ጉጅለ (4ሰባት ብሓንሳብ እንተበዝሑ), ሕቶታት ብምሕታትን ምምላስን ዝተሰነየ ፍልተት ይቐስሙ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ኮምፑተር፣ ስማርት ፎን፣ ኢመይል ኣድረስ፣ስካን ፣ ከምኡ እውን ፣USB ዝኣመሰሉ ነገራት ብቐሊሉ ምጥቃም ምእንቲ ክከኣል።

እተጽንዕዎም ነገራት

 • ኢመይል ምጽሓፍ
 • ኣድለይቲ ዶክመንታት ምስዳድ
 • ኣብ ኦንላይን ቆጸራ ምሓዝ
 • ናይ ምምሕዳር ነገራት ምስላጥ
 • ንበይንኹም ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርኩሞ ነገር ኣብ ኢንተርኔት ክትገብርዎ ዘይከኣልኩም ጉዳያት፣ ንኽትገብርዎ ምሕጋዝ።

ከመይ ንገብሮ?

 • 03.60.12.24.60 ናይ ትካልና
 • ናይ እቲ ነቲ ስልጠና ዝህብ ሰብ ቁጽሪ ቴለፎን 07.80.98.62.32

ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h ከምኡ ውን ካብ ፣ 13h30 ክሳብ 17h30.

 • ብ ኢመይልና ርኸቡና : gauthier.mancini@assocaps.fr
 • ኣብ place au centre social CAPS : 104 rue Edmond Rostand, 80090 Amiens

ብ ሰዓታታ 9h à 12h ከምኡውን ካብ 13h30 ክሳብ 17h30.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
fabro63fabro63ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
gauthier7gauthier7ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ