Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ UniR Universités & Réfugié.e.s

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምስታፍ ኣብ ናይ ዝርርብ ዎርክሾፕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 15 jours

እንታዩ’ዩ ?

ምስ ዝተፈላለዩ ደረጃ ናይ ፈረንሳ ክእልት ክእለት ዘለዎ ሰባት፣ ምስ ሓደሽቲ ሰባት፣ ምእንቲ ትብዓት ክስምዖም ዝገብርዎ ዕላላት ምስታፍ።

መዓስ ? ኩሉ ሰሉስ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ነፍሲወከፍ ወርሒ ካብ ሰዓታት 18h30 ክሳብ20h.

ኣበይ ? ኣብ Les Amarres, 24 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS

ንምዝርራብ እዚ ዝስዕብ ግበሩ:

  • ኣብዚ ብምጥዋቕ ተመዝገቡ ici
  • ማእከላይ ዝኾነ ደረጃ ክእለት ፈረንሳ ክህልወኩም ኣለዎ (እዞም ዎርክሾፕ ን ጀመርቲ ዝምእምኡ ኣይኮኑን).

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብ ደረጃ ምልልስ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ክዛረብሉ መታን ጽቡቕ ክስመዓኩም

ምሳኹም ሓቢሮም መጽናዕቲ ዘካይዱ ሰባት ምልልላይ፣ ዕድል ምፍጣር,

ርክብ ምስ ሓደርቲ ሰባት ፡ እሞ ኸኣ ኣብ ርጉእን ሓልዮትን ዝመልኦ ሃዋህው ደስ ዘብል ህሞታት ከተሕልፉ ክትክእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

· ኣብዚ ጠውቑ ንምዝገባ ici

· ነዚ ፎርሙላምልእዎ (aussi ici : https://bit.ly/AteliersConversationUniR )

i ምፍላጡ ኣገዳሲ
: ኣብዚ ዝሳተፍ ሰብ ዝተለዝገበ ጥራይ እዩ

· ንዝኾነ ሕቶ በዚ ጸሓፉልና : atelier.conversation@uni-r.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kaminska.yuliia@chnu.edu.uakaminska.yuliia@chnu.edu.uaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
unirorgunirorgኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ