Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ቦዲ ሲስተም ረፉጊ ኢ ኤስ Réfugié.e.s

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ንምጽናዕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቶም ምስ ማሕበርና፣ ወለንተኛታት ዝኾኑ ውልቃሰባት ኣባላት እቲ ማሓበር፣ ክሕግዝኹም እዮም

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብግሊ። ወለንተኛታታና ፣ን 1h30 ኣብ ሰሙን ዝወሃብ ስልተናዊ ሓገዝ

ብ ጉጅለ፣ ኩሉ ኮርሳት 1h30ክሰዓት ኣብ ሰሙን 4እዋን ኣብ ስካይፕ SKYPE.

ብውልቂ ፣ እዚ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ መምህር ናይ ፈረንሳ ኣብ (ኣብ እቲ ላይብረሪ፣ እባ ፓርክ፣ኣብ ኣዳራሽ ...). ክኸውን ይኽእል እቲ ስልጠና ወስንዎ

ብ ጉጅለ። ኣብ እን ላይን፣ ,ኣብ ድላይኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ! ኣን ደስ ዝብለኩም ኴንኩም ተኸታታሉ

ብ ውልቂ።እቶም ወለንተኛታታና፣ ምስ ግዜኹም ተጠዓዕምዎ እዮም

ኣብ መስመር፣ ዝተፈላለየ ደረጃታት ኣገልግሎት ኣሎና

ከመይ ንገብሮ?

ስደዱልና ናብ buddysystem.refugies@gmail.com

ዘድልየኩም ነገራት ሓብሩና

ኣብዚ ብምጥዋቕ ብጽሑና https://asso.alternaweb.org/buddysystemrefugies/contact/

ንምርካብና ኣብዚ ተውቑ https://www.facebook.com/BuddySystemRefugie.e.s/

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
fabro63fabro63ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
cécilecécileተርጓሚ/ሚት
buddysystem.refugies@gmail.combuddysystem.refugies@gmail.comኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ