Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኤስ ኣ ም ኢንስፓየር SAM INSPIR ( ኮልያ COALLIA)

Coallia
ኣዳላዊCoallia

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ኣበይ ?

ምፍላጥ ነቶም ዘሸግሩ ዝኽርታት ከይጎድኡና ከም እንጥቀቐሎም ዘኽእል ሜላ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ሓገዝን ተጋዳስነት ኣኣቓልቦ 'ዚ፣ ንሕፈሻዊ ቑዕባ ወይ ወረቐት ዘለዎም (BPI) ንዝረከቡ ሰባት፣ ስደተኛታት ኣብ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዘተኮረ ኣገልግሎእዩ

i ምፍላጡ ኣገዳሲ :

እዚ ናይ ትካልና SAM INSPIR (= ን ስደተኛታት ብቑዕ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሃልይዎም ኣብ ስራሕ ዓለም ንኽሳተፉ እዩ ዕላምኡ).

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብመገዲ d'EMDR (ናይ ዓይኒ ምንቅስቓስ ምስትውዓልን ፣ ስምዒታት ) (Eye Movement Desensitization and Reprocessing),ዝፍለጥ ቲራፒ ፣ ከከም ናይ እቲ ትሮማ ዕምቆት፣ ዘለዎም ን ዘሳቕኑና ዝኽርታት ንምውጋድ፣ ዝውሰድ ኣገባብ ፍወሳእዩ። ብ l'OMS እንተላይ l'HAS ፣ ቲራፒ ንምርካብ።ኣዚ ዓይነት ፍወሳ እዚ ብምንቅስቓስ ኣዒንቲ ዝወህብ ቀሊልን ዓሙቕን ፍወሳ እዩ።

ማሕለላታት ፣ ናይ ቋንቋ ምስ ዝህሉ ናይ ብመንጎኝናት ናይ ኣተርጎምቲ ናይ ምክያድ ዕድል ኣሎ

ምስ L'EMDR ብምትሕባር፣ ካብ ናይ ስነኣእምሮ ፣ ትሮማ ከም እትሓውዩ ምግባር

ኣዚ ቲራፒ እዚ ኮርሳት ምስታፍ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትናን፣ ኣብ ሞያዊ ንጥፈታትና ጠቓሚ ሓጋዚን ተራ ይጻወት፣ መኽሰባቱ ዕዙዝ ኣዩ

ከመይ ንገብሮ?

እዚተኽሎ እዚ ንምክሳብ ብ ኸመይ ይከኣል

  • ናይ ስደተኛ ወረቐት ክህልወኩም ኣለዎ ናይ ዩክሬን ስደተኛ ወረቐት ምስ ዝህልዎ
  •  la Ville de Poitiers ወይ  ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ናይ  de Grand Poitiers ነበርቲ ምስ እትኾኑ
  • ኣብ ሲስታንት ሶሻል ብፍሉጣት ማሕበራት ክትትል ዝግበረሎም ምስ እትኾኑ

ን ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ዘለዉ ፣ ወይ ዝከታተልኹም፣ ኣኣሲስታን ሶሻላት ተወከሱ፣ ናባና ክመርሕኹም እዮም

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
olivier cipolivier cipኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
coallia_poitierscoallia_poitiersተርጓሚ/ሚት