Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ለስፓስ ረሶርስ ኢልፎላናግ

Le Toit du Monde
ኣዳላዊLe Toit du Monde

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠና ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ን ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ክመሃር ዝደሊ ኣብ Poitiers. ፕዋትየኽ ንዝነብር። ስልጠና ምሃብ።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ ። ኣኣድራሻና ኣብ ውሽጢ ላይብረሪ ፍራንስዋ ሚተራን እዩMédiathèque François Mitterrand.

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ መደባት ሰሙናዊ ተኸታተልዎ

ምስ ደረጃኹም ዝመጣጠን

ኣድራሻሻን ቁጽሪ ስልኪ ናይ ማሕበርናን ብምርካብ፣ ብዛዕባ እቶም ስልተናታት ምሕታት ይከኣል።
ተመዝገቡ፣ ምዝራብ ምንባብን ምጽሓፍን ቋንቋ ፈረንሳ ምለኹ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣድራሻና

4 Rue de l'Université, 86000 Poitiers

ወትሩ ዓርቢ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 17h30.

ተመሳሳሊ ዛዕባ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት