Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ AL BPI - AUDACIA - ናይ ነበርቲ ኣገልግሎት

Audacia
ኣዳላዊAudacia

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 12 ወርሒ

ኣበይ ?

ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ምርካብ ገዛ ዘድልየኩም፣ ሓገዝ ንምርካብ፣ ኣብዚ ኣውዲ ዝሰርሑ ሓጋአቲ ኣሲስታት ሶሻል ክሕግዝኹም እዮም።ን እግሪ መገድኹም እውን እቲ መስርሕን ኣሰራርሓን ትፈልጥዎ።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ! መንበሪ ንምሕታት እዚ ዝስዕብ ነገር ምግባር ይግባእ።
- ጠለብኩም ኣብ Vienne ዝርከብ ናይ መንግስቲ ምሕታት
- ቀዋሚ ምንጪ ምህላው
- ኣብ እቲ መድደብ እቲ ብዕቱብ ምንጣፍ
- ብኣሲስታንስ ሶሻል ምህባዝ (ምእንቲ መስርሕ ምሕታት ብ SIAክሓልፍ O ).

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ዕላማ ኣብ ፈረንሳ ብኸመይ ገዛ ከም ዝሕተት ፣ ንምርኣይን ንምስናይን እዩ።

ምስ ባጀት ሓታቲ ዝመጣጠን መንበሪ ንምርካብ። ብኸመይ ህይወት ብግቡእ ምምራሕን ምስልጣን ።

እቶም ሰብ ሞያ ኣቲ ዓውዲ፣ኣቑሑት ገዛ ኣብ ምርካብ፣ ፋይል ናይ ኣከፋፍላ (ኤልክትሪክ ጋዝን ማይን ,)ከምኡ እውን ካልኦት ነገራትን ንምስላጥ ምሕጋዝ...

እዚ ናይ ኣሰናይነት መስርዕ፣ እንተላይ ምእንቲ ንቐጻሊ ብገዛእ ርእስኹም ክኢልኩም ንምውሳእ እውን እዩ። ከምኡ እውን ገዛውትኹም ምፍላጥ ኣብኡ ዘሎ ሓገዛት `ልላይ ,ንጥፈታት ምስታፍ...

ከመይ ንገብሮ?

ተጠቀምቲ ናይዚ መስርሕ እዚ ንምዃን፣ ኣሲስታንስ ሶሻልኩም ኣብ SIAO.ሕተቱ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
blagardeblagardeተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
shlaudaciashlaudaciaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ